K zamezení případných problémů a k úspěšnému vstupu na švédský trh je nezbytné nejen s předstihem naplánovat strategii, ale také seznámit se s tamní kulturou podnikání. Švédský trh je známý jako "trh kupujícího", a proto není od věci věnovat pozornost jeho průzkumu. Pověstná je náročnost švédských spotřebitelů, především mladých lidí a obyvatel měst. Zákazníci požadují vysokou kvalitu a pěkný design zboží, společnost poškozující životní prostředí tady nemá šanci uspět.

Exportér se musí připravit na to, že firmy zde často dlouhodobě spolupracují se zavedenými dodavateli a nově vstupující podnik tak musí vynaložit velké počáteční úsilí, aby vzbudil důvěru a přesvědčil partnera o své spolehlivosti.
Většina obyvatel, kterých je 8,9 milionu, se hlásí k protestantství. Obchodní kulturu proto ovlivňují tradiční protestantské ctnosti: pracovitost, hospodárnost a skromnost. Korupce a úplatky tady místní považují za závažný prohřešek.
Rysem švédské povahy je určitá rezervovanost, zdrženlivost nebo dokonce nepřístupnost. Sympatie, přátelství či obdiv nevyjadřují snadno, k cizincům jsou ale zdvořilí a chovají se mile. Nezískáte je komplimenty a vychloubáním, nemají rádi otázky týkající se osobních záležitostí. Uvažují a jednají často racionálně, cení si výkonnosti, vysoké kvalifikace a důkladnosti. Ta někdy vzbuzuje dojem zdlouhavosti a nejednoznačného vyjadřování.
"Z osobní zkušenosti se švédskými podnikateli mohu říci, že jsou korektní, cílevědomí a vysoce odborně zdatní. Vyžadují vysokou míru vytrvalosti a pracovitosti. Pokud jde o náš obor, rád musím zmínit i jistou míru nezištné odborné spolupráce," říká Ivo Klimša, generální ředitel společnosti Biocel.
Švédové jsou sice pracovití a svědomití, na druhou stranu je pro ně velice důležitý i volný čas. Obě sféry, jak pracovní, tak soukromou, mají striktně odděleny. Není zvykem zatěžovat zaměstnance pracovními záležitostmi přesčas, anebo dokonce o víkendu. Také doba dovolených, nejčastěji plánovaná na červen a červenec, je zde plně čerpána.
Ve firmách panuje jistá hierarchie, příliš se nezdůrazňují vnější znaky prestiže. Šéf někdy působí spíš jako koordinátor a učitel, než jako vůdce. Nadřízený, který by jen demonstroval svoji moc, by v kolektivu neobstál. I přesto ale zaměstnanci upřednostňují sociální hodnoty před osobními a k autoritám chovají úctu. "Pracovní prostředí ve švédských firmách je přátelské a uvolněné. Na české poměry velice neformální. Ve firmě si všichni tykají, což jen podporuje typicky rovnostářský přístup Seveřanů," tvrdí Šárka Eklundová, projektová manažerka agentury CzechInvest.
Převažuje kolektivní styl řízení, tým se snaží dosáhnout harmonie, vyhýbá se konfliktům a preferuje skupinovou soudržnost. Zaměstnanci jsou vybízeni k tomu, aby vyjadřovali svoje názory a teprve pak se k dané věci připravuje společné stanovisko. Takové diskuse vedou k tomu, že pracovníci jsou více vtaženi do děje, a tím více motivováni k práci. "Velmi demokraticky o možných řešeních diskutují. Málokdy se přistupuje k direktivním nařízením. Nerozčilují se, nekřičí, věci zvažují," uvádí Ivana Hrdličková ze společnosti IKEA.

Časté jsou úzká spolupráce mezi velkými podniky a vládou, vládní podpora výzkumu, dlouhodobé podnikové plánování a důraz na dlouhodobou prosperitu více než na rychlý zisk. Typická je také adaptace nových technologií a snaha o bezproblémové vztahy na pracovišti. Z těchto důvodů bývají švédští obchodníci nazýváni "Japonci Evropy".
Obchodní jednání se vyznačují vysokou profesionalitou. Od svého zahraničního partnera rovněž vyžadují kvalitu, rychlost dodání, dobré služby a konkurenceschopnou cenu. Často se prodiskutovávají otázky celého dodavatelského řetězce, a proto je nezbytností, aby byl prodávající schopen jednat o všech jeho částech. Jednání mají přesně stanovený cíl a zavedený pořádek, dlouhé řečnění a úvody, či vyptávání se na osobní záležitosti a zájmy se nedoporučují.
Švédové jsou efektivní a hospodární obchodníci a nechtějí ztrácet ani svůj, ani partnerův čas. I z tohoto důvodu je žádoucí soustředit se na fakta, čísla a věcné informace, které byly s předstihem důkladně připraveny. Takové suché vystoupení lze oživit perfektně vypracovanými grafickými podklady, které partner ocení. Přípravu na jednání není dobré podceňovat, věnujte pozornost přesně a úsporně formulovaným dopisům či faktografickým materiálům. "I přesto, že to nebývá zvykem, například vylepšení proslovu anekdotou bude nejspíš přijato kladně," radí Eva Pernalová v Průvodci světem mezinárodních zvyklostí. Skandinávci však jen výjimečně spojují humor s byznysem.
Na schůzku se dostavte včas, přesnost a dodržování termínů je vizitkou solidní image, zodpovědnosti a výkonnosti partnera. Místní neberou v tomto ohledu na kulturní rozdíly příliš ohled. Také společenské akce a jiné události začínají vždy ve stanovenou dobu.
Ve Švédsku se nesmlouvá. Výsledek je sice dílem kompromisu, nedoporučuje se však navrhovat přehnané ceny a nároky. Stejně tak prověřování zahraničního partnera je zde naprosto normální a velmi důkladné - informují se na kvalitu, otázku životního prostředí a také finanční situaci. Doporučováno je i obdobné prověření švédské strany.


V zemi není zvykem povyšovat zaměstnance na základě věku nebo odpracované doby. Důležitější je aktuální pracovní výkon, a proto ve vysokých pozicích často narazíme na mladé ženy a muže. Žen pracuje kolem 48 procent. Nic jim nebrání v podnikání, nepotřebují pánský doprovod, aby mohly své mužské obchodní protějšky pozvat na oběd. To, že ženy potkáme ve vysokých funkcích, je naprosto přirozené. Paternalistická galantnost vyvolá přinejmenším údiv.
Jako jednací jazyk můžete bez obav zvolit angličtinu, někdy němčinu. Tomu přizpůsobte i všechny podklady a vizitky. U některých malých firem je v případě potíží nejlepší švédština. Všichni partneři rozhodně uvítají znalost alespoň několika švédských slov.
Pokud jde o oblečení, je zde patrná větší neformálnost než u nás, a to zejména v malých firmách. Při návštěvě banky, úřadů a velkých společností se ale doporučuje klasický oblek a tmavší střízlivé oblečení.

Švédové jsou mírně rezervovaní při fyzickém kontaktu s lidmi mimo svou rodinu. Běžným pozdravem je podání ruky. Poměrně záhy je možné přejít na oslovování křestními jmény, což ovšem není signál k posunu k osobnímu sbližování. Akademické tituly se většinou nepoužívají a velmi rychle se přechází na tykání. V korespondenci je ale na místě zachovat úřední způsob oslovování, připojit všechny vědecké tituly a označení funkcí - to vše před jménem.
Seveřané často říkají to, co si myslí, upřímnost považují za přednost. Gestikulace a mimika bývají naopak zdrženlivé. Někdo si proto může připadat dezorientovaný, protože neví, jak vlastně na partnera působí.
Během jednání je často podávána káva s mlékem, občas i zákusek nebo sendvič. I přesto, že Švédové oddělují obchod a zábavu, obchodní oběd není nic neobvyklého. Při takových neformálních příležitostech jsou partneři otevřenější. Večerních setkání se běžně účastní i manželé či manželky. Po delší známosti můžete očekávat i pozvání domů. Také v tomto případě buďte dochvilní. Jako dárek jsou vhodné květiny, nikoli však bílé, které znamenají smutek, nebo cukrovinky. Hodnotnou pozorností je kvalitní víno nebo becherovka. Naopak nevhodné jsou příliš zdobené předměty, Seveřané zdůrazňují dokonalý design, jednoduchost a funkčnost. Oceněna bude i kniha pamětihodností naší země či přírodních krás.

Skandinávci byli organizací Transparency International, zabývající se problematikou korupce, označeni za neúplatné. Drahé dárky, které by mohly být brány jako úplatky (zhruba přesahující hodnotu 300 - 500 SEK), proto v jednání rozhodně nepomohou.
Přípitek je ve Skandinávii oficiální záležitostí. Pokud jste byli posazeni napravo od hostitelky, znamená to, že přípitek a poděkování hostům máte pronést vy. Je-li čestným hostem žena, přípitku se ujímá ona. Zvykem je při něm hledět zpříma do očí, pokynout hlavou, zvednout sklenku a říct "skol".
Nejvhodnějšími konverzačními tématy jsou podle knihy Mezinárodní obchodní jednání od Miroslavy Zamykalové kultura, sport, udělování Nobelovy ceny či ochrana životního prostředí. Je lepší vyhnout se debatám o politice, osobních záležitostech a vztahu ostatních Seveřanů ke Švédům.
Hosté bývají často zváni do sauny spolu s hostiteli. Je-li k dispozici jen jedna sauna, ženy do ní vstupují jako první. Nahota je zde brána přirozeně. V případě, že se ale cítíte nejistě, můžete se zabalit do prostěradla.
Rozhodně nic nezkazíte tím, budete-li upřímní. Nedoporučuje se ukazovat sebe a svou firmu v jiném světle, než jaká skutečně je. "Švédové vyžadují pravdivé informace, i když jsou nepříznivé. Když kritizují jednání s českými partnery, říkají, že nesnášejí české ano, ale...," dodává Šárka Eklundová z CzechInvestu. Pokud nesplníte závazky vůči partnerovi na sto procent, jinou příležitost již většinou nedostanete.