Bienále soutěže o prestižní Cenu prof. Františka Vencovského navazuje na úspěšnou soutěž z roku 2007, která se konala pod heslem "Nové výzvy pro ekonomii v globalizujícím se světě". Z celkem 22 přihlášených vyhovělo podmínkám soutěže 14 prací. Nominační výbor vybral 5 laureátů a vítěznou práci. O první místo se rozdělily dvě práce autorů A. Geršla a F. Novotného z ČNB (dotované odměnou 200 000 Kč).

Vysoká úroveň samotné soutěže a následně i mezinárodní vědecké konference, na které proběhlo vyhlášení laureátů, jsou pro organizátory dalších ročníků zavazující.

Letošní soutěž proběhne pod názvem "Sociální Evropa - problémy a perspektivy". Současná Evropa se v podmínkách světové ekonomické a finanční krize potýká s řadou problémů. Očekáváme, že příspěvky se zaměří na:

- aktuální problémy sociální politiky (stárnutí populace a udržitelnost důchodových systémů, efektivnost systému sociální péče, trh práce a zaměstnanost, systém zdravotní péče apod.);

- náklady ekonomických a sociálních dopadů krize;

- projevy krize v oblasti nezaměstnanosti a potažmo aktivní politiky vlády;

- vliv fiskalizace nákladů krize na dlouhodobou vyrovnanost a udržitelnost veřejných financí.

Hodnocení odborné úrovně teoretických příspěvků proběhne na základě odborných posudků. Rozhodnutí bude v kompetenci nominačního výboru. Účastníci soutěže vyjádří předem písemný souhlas s následnou publikací vítězných prací ve vědeckém časopise ACTA VŠFS bez nároku na honorář. Mezinárodní vědecká konference, na které budou vyhlášeny výsledky soutěže, proběhne v Kongresovém centru ČNB 27. listopadu 2009.

Termín odevzdání abstraktu v češtině a v angličtině včetně podání přihlášky do soutěže, životopisu a seznamu publikační činnosti je do 30. dubna 2009, odevzdání původní teoretické stati, pojednávající o významných problémech teorie v intencích názvu soutěže v českém a anglickém jazyce a v maximálním rozsahu 40 stránek, do 31. srpna 2009. (Více informací naleznete na: www.vsfs.cz/cena).

Těšme se na podnětné studie a přejme si, aby se i letošní bienále setkalo s takovým úspěchem a nadšením jako to minulé.


prorektorka VŠFS


Prof. František Vencovský (1923-2006) byl významným českým ekonomem, studentem Karla Engliše a později jeho přítelem a pokračovatelem. Od roku 1992 působil jako pedagog na katedře měnové teorie a politiky Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, kde se habilitoval zprvu jako docent a později získal profesorský titul. V odborné práci se profesor Vencovský soustředil na oblast monetární teorie a historie a právem si získal uznání jako jeden z nejvýznamnějších teoretiků u nás. Působil v řadě akademických a vědeckých grémií a edičních rad odborných periodik.

Profesor František Vencovský byl nejen uznávaným odborníkem, ale též fundovaným a laskavým učitelem, školitelem a kolegou. Do posledního okamžiku svého plnohodnotného života pracoval na významných projektech.