Od archeologů víme, že již pravěké ženy si barvily rty, a první dochované předchůdkyně rtěnek se objevují ve starém Egyptě. Nyní jedna známá kosmetická firma uvedla, že prodá rtěnku každou sekundu. Touha lidí krášlit se a pečovat o své tělo je odvěká a týká se nejen žen, ale čím dál více i mužů. Je jasné, že trh s kosmetikou má hlubokou tradici a potenciál. Jak se ale vyhnout právním nástrahám? Vztahují se na domácí a zahraniční výrobky stejná pravidla?

Z praxe centra ProCoP (z ang. Product Contact Point) můžeme vysledovat měnící se chování českých podnikatelů. Větší zkušenosti, ale i ekonomická krize vedou k tomu, že stále více z nich přestává odebírat zboží od evropských prostředníků a nakupují je sami přímo od výrobců v třetích zemích. Typický dotaz, který jsme do centra dostali, je například tento: "Obracím se na vás s dotazem ohledně dovozu kosmetických prostředků z Thajska. Nakupovali bychom přímo od výrobce, všechny produkty jsou již registrovány v EU, kancelář distributora funguje i v Německu, ale z důvodu příznivějších nákupních cen bychom rádi dováželi prostředky přímo od výrobce..." Jaké platí podmínky?

Zde upozorňujeme, že často bývají zaměňovány pojmy "distributor" a "dovozce". Oba tyto subjekty mají odlišné povinnosti. Vzhledem ke společnému trhu v rámci EU je dovozem první uvedení výrobku na trh EU, v dalších článcích řetězce se jedná o distribuci. Můžeme tedy rozlišit následující případy:

KOSMETICKÝ PROSTŘEDEK DOVEZEN Z TŘETÍ ZEMĚ (NEBO VYROBEN V EU), ALE DOSUD NIKDE NEUVEDEN NA TRH

Před prvním uvedením kosmetického prostředku na trh v rámci EU je třeba provést posouzení bezpečnosti kosmetického přípravku a vypracovat zprávu o bezpečnosti kosmetického přípravku. Toto zhodnocení musí provádět držitel diplomu nebo jiného dokladu o dosažené kvalifikaci uděleného při ukončení vysokoškolského studia v oboru teoretické a praktické farmacie, toxikologie, lékařství nebo obdobného oboru nebo studia uznaného členským státem za rovnocenné. Pro další informace se lze obrátit na Národní referenční centrum pro kosmetiku při Státním zdravotním ústavu.

Další důležitou podmínkou pro první uvedení kosmetického prostředku na trh v rámci EU je splnění oznamovací povinnosti (tzv. notifikace). Pro účely notifikace byl již 11. února 2012 spuštěn Evropský portál notifikace kosmetických přípravků (CPNP), který je funkční a notifikace lze průběžně provádět. Podrobné informace včetně potřebných odkazů naleznete v českém manuálu pro CPNP.

Do 11. července 2013 musí být v CPNP notifikovány všechny kosmetické přípravky, které budou po tomto datu na trhu EU. Stávající národní notifikace (v České republice notifikace v registru kosmetických prostředků IS KOPR) nebudou po tomto datu považovány za splnění výše uvedené povinnosti.

Vzhledem k tomu, že CPNP je systém Evropské komise, je technická podpora organizována na úrovni Evropské komise. Funguje prostřednictvím e-mailů v anglickém jazyce na adrese: SANCO-CPNP@ec.europa.eu.

Přihlášení firmy a zadávání povinných údajů do systému CPNP je výrazně složitější než v dosavadním národním registru IS KOPR. Doporučujeme proto přistoupit k zaregistrování firmy do systému a následné notifikaci kosmetických přípravků co nejdříve!

Pro české výrobce platí také ustanovení článku 8 nařízení (viz box) o správné výrobní praxi, která musí být při výrobě kosmetických přípravků dodržována. Má se za to, že správná výrobní praxe je dodržena, pokud výroba probíhá v souladu s příslušnými harmonizovanými normami, na které byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie. Jedná se o normu ISO 22716. Tuto normu je možné zakoupit například na webové stránce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (www.unmz.cz).

Při značení finálního kosmetického prostředku je zapotřebí dodržovat zásady uvedené v článku 19 nařízení.

KOSMETICKÝ PROSTŘEDEK JIŽ BYL UVEDEN NA TRH NĚKTERÉHO ČLENSKÉHO STÁTU EU

V tomto případě se distributora povinnosti, kdy musí dojít k posouzení bezpečnosti kosmetického přípravku a vypracování zprávy o jeho bezpečnosti, netýkají. Lze však doporučit, aby se distributor u výrobce/dovozce ujistil, že byla vypracována zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku (od 1. 7. 2013 nejméně v rozsahu stanoveném přílohou I nařízení).

Pokud distributor opatřuje balení kosmetického přípravku českým textem, týká se ho od 1. 7. 2013 (ne dříve) povinnost notifikace české verze výrobku, popsaná v příslušné části manuálu pro CPNP. Pokud je již výrobek s českým označením od výrobce či dovozce, distributor tuto povinnost nemá. Doporučujeme v tomto případě, aby si distributor vyžádal zaslání notifikačního výpisu z CPNP (po 11. 7. 2013 musí být v CPNP notifikován každý kosmetický přípravek na trhu EU).

KOSMETICKÝ PROSTŘEDEK ZE ZEMĚ MIMO EU JIŽ JE UVEDEN NA TRH EU A PODNIKATEL BY RÁD DOVÁŽEL STEJNÝ DRUH VÝROBKU DO ČESKA PŘÍMO ZE ZEMĚ MIMO EU

Pokud český podnikatel dováží kosmetické prostředky ze třetí země a nikoliv od dodavatele, který již výrobek uvedl v jiném státě EU (popřípadě dalšího článku distribučního řetězce), musí splnit veškeré požadavky jako v případě, kdy přípravek dosud nebyl uveden na trh - tedy zejména vypracovat zprávu o bezpečnosti kosmetického přípravku a provést notifikaci. Pokud více dovozců dováží tentýž kosmetický přípravek, nejpozději od 11. 7. 2013 ho musí každý z nich mít nezávisle notifikovaný v CPNP.

Co se týče požadavku na obaly kosmetických prostředků, distributor může distribuovat jen takový kosmetický prostředek, jehož označení odpovídá článku 19 nařízení.

 

Zuzana Navrátilová
centrum pro výrobky ProCoP, MPO

 

Kosmetika a zákony

Oblast kosmetických prostředků je v Evropské unii oblastí takzvaně harmonizovanou, a proto by k problémům s volným pohybem těchto výrobků v Evropské unii nemělo docházet. Česká právní úprava je zcela v souladu s úpravou evropskou, jejímž základem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích (dále v textu jenom "nařízení"). Vymezuje povinnosti výrobců, dovozců a osob uvádějících kosmetické prostředky do oběhu - a to včetně hygienických požadavků na kosmetické přípravky.


 

ProCoP

Centrum zprostředkovává podnikatelům informace o požadavcích, které na výrobky kladou české právní předpisy. Informace jsou poskytovány bezplatně ve lhůtě 15 pracovních dnů. Kontaktovat centrum můžete například e-mailem na procop@mpo.cz.


 
 

I když podnikatel plánuje dovážet do Česka třeba stejné asijské kosmetické přípravky jako už fungující konkurent, musí znovu sám doložit nezávadnost kosmetiky a splnit podmínky "nového" uvedení zboží na trh EU.
ILUSTRAČNÍ FOTO: SHUTTERSTOCK