Region Blízkého východu přináší pro české exportéry široké spektrum příležitostí. Geografická a kulturní blízkost jednotlivých zemí není zárukou jednotného měřítka pro všechny trhy a více než v jiných ucelených regionech je tam tak zastoupena rozmanitost uplatnění. Struktura HDP ve většině států Blízkého východu je obdobná, až na jednu výjimku (Irák) se jedná o země, jejichž ekonomika je orientovaná na služby a HDP je taženo spotřebou, a to zejména spotřebou domácností. Další společnou charakteristikou pro uvedené země (kromě Turecka) je nutnost hledání a efektivního využívání zdrojů vody, což představuje příležitost pro české podniky pohybující se v tomto či příbuzném odvětví.

I přes odlišnosti jednotlivých ekonomik lze konstatovat, že tradičním českým vývozním odvětvím v tomto regionu je chemický průmysl. Největší příležitosti pro export také spočívají v odvětvích strojírenství, elektroniky a elektrotechniky. Portfolio a objem exportu se liší podle velikosti ekonomiky, politické a ekonomické stability i rozvojového stupně země.

Specifické vztahy v tomto ohledu má Česko s Kyprem, Izraelem a Tureckem. Kypr je taktéž v Evropské unii a od doby společného vstupu do EU vzájemná obchodní výměna roste. Izraelská ekonomika je dlouhodobě orientovaná geograficky jinam než na nejbližší sousedy, preferuje těsnější spolupráci s evropskými zeměmi. Významnou ekonomikou je Turecko, jehož politicko-ekonomická situace je z uvedených zemí nejstabilnější. Objem českého vývozu do těchto tří zemí byl ve sledovaném regionu nejvyšší, podíl českého vývozu na celkovém kyperském dovozu je dokonce 2,5 procenta.

IZRAEL

Izraelská ekonomika letos poroste o 3,4 %, růst přitom táhne především spotřeba. Do makroekonomických ukazatelů se pozitivně promítá skutečnost, že v Izraeli byla objevena naleziště plynu takového rozsahu, že Izrael tuto komoditu i vyváží. České příležitosti lze tedy spatřovat i v odvětvích, které s tím souvisí, jako je strojírenství, důlní technika, doprava apod. Kromě odvětví společných pro celý region jsou na izraelském trhu etablovány české produkty potravinářského průmyslu, elektroniky a elektrotechniky, slévárenství i hutnictví. Široké je také spektrum příležitostí pro české exportéry. Kromě výše uvedených nejdynamičtěji rostl český vývoz v dřevozpracujícím průmyslu, textilním a oděvním průmyslu, slévárenství a hutnictví a zároveň v jemné mechanice a optice.

TURECKO

Turecká ekonomika dlouhodobě roste a sílí. V roce 2012 se růst HDP sice propadl o více než 6 procentních bodů na 2,2 %, výhled do dalších let však předvídá, že se hodnota růstu HDP bude pozvolna navracet na hodnotu z roku 2011. Pozitivní vývoj makroekonomických ukazatelů doprovází zvýšená spotřeba a s ní spojené zvyšování objemu tureckého dovozu. Na tureckém trhu je nejširší portfolio již etablovaných českých odvětví, obdobně široké je i portfolio příležitostí. Kromě tradičních českých silných exportních odvětví (strojírenství, elektronika a elektrotechnika, slévárenství a hutnictví a chemický průmysl) se velmi dobře na tureckém trhu prosazují české výrobky s vyšší přidanou hodnotou, jako je jemná mechanika a optika. Dalšími perspektivními odvětvími z českého pohledu jsou textilní a oděvní průmysl, společně s dopravními prostředky.

KYPR

Kypr patří mezi tři země regionu, se kterými Česko nejvíce obchoduje. Oproti Turecku je to ekonomika malá, v současné době procházející krizí. Toho si všímají i ratingové agentury, hodnocení Moody's získal Kypr na úrovni Caa3. Čeští exportéři však mají šanci na Kypru uspět v elektrotechnice a elektronice, chemickém průmyslu a strojírenství.

IRÁK

Státem s významným potenciálem pro české vývozce je Irák. Země po válce prochází obnovou, potřebuje investice do infrastruktury, a to je příležitost i pro české exportéry. Zlepšující se bezpečnost země přitahuje zahraniční investice. Ty jsou pak, kromě spotřeby, důležitou součástí vývoje HDP. Irák je zemí, kde HDP sytí z větší části průmysl, tudíž je významnou destinací pro uplatnění silných českých odvětví (strojírenství, chemický průmysl apod.). Z pohledu českého vývozu jsou významná i odvětví farmacie, textilní a oděvní průmysl.

LIBANON

Tato země se svým portfoliem příležitostí podobá Turecku, HDP na obyvatele má dokonce vyšší než rostoucí ekonomika Turecka. Objem libanonského dovozu je trojnásobný oproti Kypru a trend dovozu je stoupající, i proto je pro české exportéry tato destinace zajímavá. Nevýhodou libanonského trhu je politická nestabilita regionu (občanská válka v Sýrii), kvůli které agentura Moody's snížila rating země na B1. Jako další důvody tohoto snížení uvedla agentura vysoká cla a míru korupce. I přesto je libanonská ekonomika kromě spotřeby tažena investicemi. Kromě klasické silné trojice (chemický průmysl, strojírenství, elektrotechnika a elektronika) se na trhu uplatňuje i česká jemná mechanika a optika. Již etablovány jsou komodity z odvětví sklářství a potravinářského průmyslu.

JORDÁNSKO

Jedná se o zemi s nejmenším počtem příležitostí z hlediska českého vývozu. V mnoha směrech je Jordánsko podobné Libanonu, včetně snížení ratingu na B1. Jordánsko má výrazný deficit zahraničního obchodu, HDP v roce 2012 však rostlo o 3 procenta. Z českého pohledu jsou významná odvětví elektronika a elektrotechnika, strojírenství a chemický průmysl.


Autor pracuje pro centrum informačních služeb, CzechTrade


Na tureckém trhu je nejširší objem již etablovaných českých odvětví. Jde především o strojírenství, elektrotechniku, hutnictví a chemický průmysl. Velké šance mají rovněž jemná mechanika, optika a dopravní prostředky.
Ilustrační foto: Shutterstock


Související