Ekonomika Indie ožívá po výrazném poklesu v letech 2012 a 2013. Mírně se zlepšuje exportní výkonnost, rostou zisky v zemědělské produkci a v platnost začínají vstupovat reformy, které by měly zajistit další růst.

Akceleraci ekonomického rozvoje naopak omezuje nedostatečná rychlost strukturálních reforem. Růst indické ekonomiky saturuje především spotřeba (spotřeba domácností tvoří zhruba 60 % HDP a její podíl na HDP v posledních třech letech roste).

Zadlužení země se pohybuje okolo hodnoty 20 % HDP - při takto nízkém dluhu může Indie investovat větší množství finančních prostředků do vlastního rozvoje. Agentura Moody´s udělila Indii hodnocení Baa3 se stabilním výhledem (agentura S&P pak hodnocení BBBs negativním výhledem, agentura Fitch BBBse stabilním výhledem).

Indickou ekonomiku charakterizuje relativně vysoký podíl služeb na tvorbě HDP - necelé tři pětiny. Vzhledem k velikosti trhu není Indie natolik závislá na zahraničním obchodu - v roce 2013 představoval 16,4 % HDP, v roce 2014 se očekává jeho další nárůst o 3,5 %. Příliv přímých zahraničních investic i přes mírné navýšení v roce 2013 spíše klesá (v roce 2013 činil 1,5 % HDP).

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Nejvýznamnějším partnerem Indie z hlediska importu je sousední Čína. Obě asijské země patří ke sdružení dynamicky se rozvíjejících velmocí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika). Objem dovozu z Číny v posledních letech roste, v roce 2013 dosáhl její podíl na celkovém dovozu do Indie 11,3 %. Převážně se jednalo o dopravní zařízení, železo a ocel. V minulosti patřily k významným dovozcům na indický trh Spojené státy americké, jejich podíl na celkovém indickém importu ale setrvale klesá, takže v současnosti jim patří až čtvrtá pozice s 5,0 % podílu na trhu. Za příčinu propadu vývozu USA do Indie lze označit snižující se objem exportu v oblasti strojírenství. Ze Spojených států se tak do Indie dováží především elektronika.

Velikost trhu a dynamika rozvoje ekonomiky způsobují zvýšené energetické nároky země, proto další významní partneři Indie patří do skupiny zemí produkujících ropu. V minulosti Indie dovážela její velkou část z Íránu, po uvalení sankcí na tuto zemi musela svoje dovozní portfolio restrukturalizovat. K významným partnerům tak patří Saúdská Arábie (8,1 %), Spojené arabské emiráty (6,5 % - oproti roku 2012 ale pokles dovozu o 26 %), případně Irák.

Že je pro Indii ropa strategickou surovinou, vyplývá i z toho, že mezi země s nejvyšším nárůstem objemu importu na indický trh patří Ázerbájdžán, Kazachstán, Kolumbie, Omán a Nigérie - tedy země, které ropu vyvážejí.

Nejvýznamnějším partnerem pro indický vývoz jsou Spojené státy americké, kam míří 12,5 % veškerého indického exportu, následované Spojenými arabskými emiráty (9,7 %), Čínou a Saúdskou Arábií.

Indie dlouhodobě nejvíce dováží produkty z oblasti nerostných surovin (v roce 2012 to bylo 40 %, významnou roli zde sehrává dovoz ropy), dále pak produkty z odvětví sklářství a šperků a výrobky z oblasti chemického a farmaceutického průmyslu.

S výjimkou nerostných surovin se indická poptávka překrývá s oblastmi, ve kterých jsou čeští exportéři tradičně silní. Z dlouhodobého pohledu se zvýrazňuje potřeba dovozu strategických nerostných surovin (podíl v roce 2009 byl o 7 procentních bodů nižší), a to na úkor zejména elektroniky a strojírenství.

KOMODITNÍ STRUKTURA ČESKÉHO VÝVOZU

Z hlediska struktury českého vývozu do Indie v roce 2013 si nejlépe vedly odvětví strojírenství (3,976 miliardy Kč), chemický a farmaceutický průmysl (2,259 miliardy Kč) a doprava (1,555 miliardy Kč).

V rámci strojírenství čeští exportéři v roce 2013 nejčastěji vyváželi pístové a zážehové motory. Dále pak kohouty, ventily pro potrubí a kotle a turbíny na vodní páru (což může souviset s řešením zvýšené poptávky po elektrické energii v Indii). Kromě výše uvedených byly významnou českou exportní položkou v roce 2013 obráběcí stroje. V dopravním odvětví se na indickém trhu nejčastěji uplatňovali čeští výrobci vyvážející části motorových (téměř 80 % veškerého českého vývozu v oblasti dopravy) a železničních vozidel. K nejžádanějším českým vývozním artiklům na indickém trhu v oblasti chemického a farmaceutického průmyslu se v roce 2013 zařadily syntetický kaučuk a heterocyklické sloučeniny a cyklické uhlovodíky.

ČESKÉ PŘÍLEŽITOSTI NA INDICKÉM TRHU

Indický trh z hlediska českých exportérů nabízí příležitosti kromě oblastí, ve kterých je Česká republika tradičně silná, také v oboru jemné mechaniky a optiky. Do tradičních českých oblastí patří: chemický a farmaceutický průmysl, slévárenství, hutnictví a kovozpracující průmysl, strojírenství, elektronika a elektrotechnika.

Mezi komodity s nejvyšším potenciálem dalšího růstu se zařadily syntetický kaučuk a podobně, disky, pásky a jiná média pro záznam, trouby, hliníkové trubky a radiolokační a radiové přístroje. Oblastí, jejíž portfolio produktů v objemu vývozu nejvýrazněji narůstá, je tedy elektronika a elektrotechnika.

Indický dovoz, české příležitosti na tomto trhu a český vývoz se tedy částečně překrývají. A vzhledem k předpokládanému dalšímu růstu indické ekonomiky je tu potenciál rozvíjet obchodní vztahy a nacházet nová odbytiště pro české výrobky.

 

Václav Hofman
oddělení Centrum informačních služeb, CzechTrade


null

Zdroj: CzechTrade


null

Související