Brno pracuje na proměně západní části provozu tepláren Špitálka v moderní chytrou čtvrť. Probíhající aktivity se během uplynulých měsíců díky vyhotovení nových podkladů − územní studie a Master plánu − posunují do dalších fází. Na podzim se plánuje uspořádání expertních stolů, které budou orientovány na témata zabývající se principy smart city a určí, v čem bude budoucí chytrá čtvrť vynikat.

Možnou podobu lokality definuje právě Master plán, zaměřený na část území brněnských tepláren, která se díky modernizaci a optimalizaci provozu nabízí k novému využití. Návrh, který zpracovalo architektonické studio A8000, má několik cílů, z nichž hlavním je nalezení cílové skupiny, tedy tzv. městského člověka. Dále se snaží vytvořit z místa značku města, využít k tomu stávajících industriálních objektů a zaujmout obyvatele třemi hlavními body − Culture Hubem, Event Hubem a Cowork Hubem. K tomu využívá stávající průmyslové objekty − chladicí věž, etážovou budovu bývalého archivu a dvoulodní průmyslovou halu. Symbolický objekt chladicí věže se změní ve vyhlídku, místo kultury a veřejné scény pro technologické firmy, kreativní průmysl, start-upy a místní uživatele. Se souborem nově navrhovaných budov věž propojí pochozí lávky, které budou vyvedeny až na úroveň střech. Na ty by měly být současně umístěny plochy zeleně s rekreační funkcí. Vznikne tak všem přístupná střešní krajina, která kompenzuje absenci zelených ploch na rušném veřejném prostranství v úrovni terénu.

Jak využít technologie?

Master plán přináší podnětné impulzy pro posouzení a prověření návrhu, a to z hlediska účelové a funkční koncepce veřejného prostoru mezi budovami. S důrazem na materiálové řešení a množství nepropustných ploch, městskou zeleň a hospodaření s dešťovou vodou. Také otevírá debatu o architektonicko-urbanistickém řešení, hustotě zastavění, práci s kulturním dědictvím průmyslových objektů a o tom, jakým způsobem je lze využít. Je rovněž nastolena otázka ekonomické proveditelnosti a dlouhodobé udržitelnosti s důrazem na jednotlivé fáze a etapizaci projektu.

Součást konference

Představení budoucích plánů rozvoje lokality Špitálka a její přeměna na moderní chytrou čtvrť bude součástí konference URBIS SMART CITY FAIR.

Další aktivitou v plánované výstavbě chytré čtvrti jsou připravované expertní stoly, které v jednotlivých oblastech smart city pomohou definovat, v čem bude chytrá čtvrť inovativní. Série diskusí s experty z akademické sféry, technologických firem a městských organizací proběhne na přelomu září a října letošního roku s cílem nalézt bližší specifika užití chytrých technologií a přístupů. Oblasti smart city jsou rozděleny do následujících tematických celků: tepelný grid; elektrický grid a e-mobilita; chytré budovy, veřejný prostor a zelená a modrá infrastruktura; data a ICT; odpady a cirkulární ekonomika a komunita a sdílená ekonomika.

Kvalitní a šetrné prostředí

K hlavním motivům vybudování pilotní čtvrti Špitálka, která má za úkol především ověřit stanovené cíle nejen moderních technologií, trendů a smart city principů, patří také ověření nových způsobů udržitelné spolupráce veřejného sektoru se soukromým.

A v čem by se měla "chytrost" nové čtvrti projevit? Jde především o vytvoření kvalitního, energeticky úsporného a environmentálně šetrného prostředí pro její budoucí obyvatele a uživatele, které jim zároveň bude šetřit čas a peníze. Prostředí s docházkovou vzdáleností, s pracovními příležitostmi a pestrou vybaveností. Bezpečné a příjemné místo k životu nejen místních obyvatel, ale i lidí ze širokého sousedství. Kromě řady atraktivních kulturních a komerčních ploch pro společenské aktivity, kavárny a restaurace a sdílených pracovních ploch pro coworking se Špitálka zaměří také na pestrou nabídku bydlení až pro 900 osob.

Proměna Špitálky je součástí evropského projektu RUGGEDISED, financovaného z programu Horizon 2020. Do projektu jsou kromě Brna zapojeny také Rotterdam, Glasgow, Umeå, Parma a Gdaňsk. Města spolupracují a sdílejí zkušenosti při zavádění chytrých řešení nejen v oblasti mobility, energetiky a informačních technologií, ale i v sociálních, ekonomických a environmentálních otázkách, které povedou ke zlepšení kvality života obyvatel.

Bližší informace ohledně projektu revitalizace lokality Špitálka najdete na webových stránkách ­respitalka.brno.cz.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Chytré město.