Personalisté a informační systém


V pražském hotelu Forum proběhlo pracovní setkání personalistů. Sešlo se zde více než čtyřicet zástupců významných českých podniků - personálních ředitelů, manažerů, specialistů a informatiků -, uživatelů informačního systému pro řízení lidských zdrojů Peodesy. Cílem setkání bylo zhodnotit dosavadní vývoj, představit novinky a informovat o směrech vývoje systému. Setkání uspořádala a řídila firma Microdata Management, garant tohoto systému v České republice.

Informační systém pro řízení lidských zdrojů Peodesy je nástroj pro podporu řízení výkonnosti zaměstnanců, organizace a personální administrativy. Rozvoj tohoto systému do značné míry reflektuje vývoj pozice a úlohy samotného personálního řízení v organizacích. První téma jednání bylo proto věnováno zkušenostem s bariérami, které mnohdy brání tomu, aby mohlo být personální řízení v organizaci zaváděno jako celopodnikový systém. Podařilo se identifikovat rozhodující faktory, ovlivňující proces zavádění:

- ujasněnost personální koncepce a strategie,

- vazba a vliv personalistů na proces řízení,

- komunikační systém organizace,

- poměr mezi operativními a koncepčními činnostmi,

- znalost technik personálního řízení.

Jinými slovy, pořadí ukazuje, že tam, kde je znám cíl a jsou vytvořeny podmínky k jeho dosažení, osvojení nových poznatků je tou nejmenší překážkou postupu.

Uživatelské organizace shodně chápou, že proces zavádění personálního řízení vyžaduje všestrannou podporu, respektující jejich individuální potřeby. Druhé a hlavní téma jednání bylo proto zaměřeno na prezentaci nových produktů a služeb, podporujících proces zavádění personálního řízení v organizacích. Vytváření těchto produktů a služeb se opíralo o zkušenost, že uživatelské organizace preferují:

- posílení účinnosti nástrojů personálního řízení,

- návaznost personalistiky na normy ISO 9000,

- rozvoj a souvislosti funkcí personálního řízení.

Nové produkty a služby autorů vznikly na základě domácích a zahraničních zkušeností a byly navrženy tak, aby doplňovaly proces zavádění informačního systému pro řízení lidských zdrojů Peodesy.

Novým produktem, který se okamžitě setkal s největším zájmem uživatelů, je aplikace personální administrativy navzdory známé skutečnosti, že prakticky každá organizace má tuto činnost zabezpečenou. Vysvětlení lze hledat v tom, že tradiční personální administrativa - chápaná jako doplněk mzdového programu - již současným potřebám nestačí.

Nárůst zájmu zaznamenává audit personálního řízení, určený ke zjištění skutečného stavu personálního řízení v organizaci, analýze jeho silných a slabých stránek a doporučení změn. Na závěr auditu navazuje poradenský projekt personálního řízení, modulárně navrhovaný tak, aby skladbou bloků vybavil pracovníky klienta dovednostmi, umožňujícími navrhovat např. popisy pracovních činností, inventáře schopností, plány kvalifikačního rozvoje a ostatní koncepční činnosti personálního řízení.

Další nové produkty, jako karty pracovního místa, nástroje pro hodnocení pracovních míst i zaměstnanců, sebehodnocení schopností nebo týmových rolí, jsou chápány jako dílčí projekty, zapadající do stavebnice systému personálního řízení.

Uživatelské organizace chápou, že je třeba neustále rozvíjet obsahovou i procesní stránku personálního řízení. Třetí téma setkání bylo proto orientováno na nejbližší budoucnost rozvoje systému Peodesy a souvisejících služeb.

Procesní rozvoj personálního řízení je spojován s rozvojem informačního systému. Proto nová verze systému personálního řízení Peodesy přináší taková zlepšení, jako plné grafické prostředí, otevřené prostředí client/server a integraci výpočtu mezd do systému.

Obsahová stránka procesu personálního řízení v uživatelských organizacích bude posilována rozvojem schopností personálních specialistů. Zaměříme se zejména na osvojení současných technik hodnocení pracovních pozic, návrhu standardů způsobilosti a kvalifikačních profilů zároveň se schopností sdílet získané zkušenosti v rámci organizace.

I toto setkání potvrzuje, že nejvýraznější postup v rozvoji personálního řízení lze zaznamenat v organizacích, které (1.) mají personální strategii, (2.) vyčlenily kapacity na její realizaci a (3.) chápou realizaci strategie nikoliv jako jednorázovou akci, ale jako proces v každodenním životě organizace.

FRANTIŠEK MIKA,

ředitel Microdata Management