Větší prestiž, která přinese lepší zakázky, ručení bez rizika ztráty osobního majetku a daňové výhody. To jsou klíčové motivy, pro které si živnostníci zakládají společnost s ručením omezeným. Naopak nevýhodou může být nárůst administrativy a nutnost splatit základní kapitál.

"Pokud ve stavebnictví vstupuje do výběrového řízení právnická osoba, má často větší šanci na úspěch než živnostník. Některé firmy nebo instituce mnohdy neberou živnostníka jako rovnocenného partnera," tvrdí Jiří Zevl z jihočeské firmy DomeStyl. Na společnost s ručením omezeným přešel na začátku loňského roku po šesti letech podnikání jako OSVČ. "Jako právnická osoba máme větší váhu a působíme profesionálněji," říká.

Ručíte jen majetkem firmy

Riziko spojené s podnikáním na fyzickou osobu spočívá v tom, že živnostník ručí celým svým majetkem. V případě, že mu obchodní partner nezaplatí velkou zakázku, může se dostat do problémů. Nejhorší případy pak končí exekucí.

U společnosti s ručením omezeným podnikatelé celým majetkem neručí. "Věřitelům odpovídají pouze majetkem firmy," vysvětluje advokát Lukáš Jansa ze společnosti Jansa, Mokrý, Otevřel a partneři.

Právě tento fakt je podle advokáta Roberta Scigiela příčinou, že vůči s.r.o. někdy v českém podnikatelském prostředí panuje nedůvěra. "Mnoho podnikatelů už ví, že tato forma podnikání může být jen právní skořápkou. Mohou mít pocit, že obchodovat s živnostníkem je jistější," říká.

Motivem k založení s.r.o. může být i snížení daňové zátěže. Výhodou je flexibilita v jednání za firmu více osobami. Chce-li majitel přestat podnikat nebo pokud zemře, může ji převzít společník.

Naopak nevýhodou je nutnost složit vklad 200 tisíc korun, vedení podvojného účetnictví a administrativní náročnost. Například je nutné svolávat valné hromady.

Co je třeba udělat

Založení společnosti s ručením omezeným se neobejde bez notáře. Je-li podnikatel sám, činí tak zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu. Při větším počtu společníků se vytváří společenská smlouva. Je dobré na ní spolupracovat s právníkem či advokátem. "Kromě zákonem daných ustanovení by měla obsahovat nastavení hlasovacích práv a dělení zisku či jednatelská oprávnění," vysvětluje advokát Lukáš Jansa. Dále i případné dědění obchodního podílu či vyloučení dědiců z účasti na společnosti v případě úmrtí společníka.

Základní kapitál společnosti je nejméně 200 tisíc korun. "Je-li společník jenom jeden, celý základní kapitál musí splatit již před zápisem do obchodního rejstříku, tedy před samotným vznikem společnosti," říká Veronika Pokorná, koncipientka advokátní kanceláře Havel & Holásek. Stejná částka se skládá, i pokud je společníků více, mohou si ji ale mezi sebe rozdělit. Minimální vklad každého z nich je 20 tisíc, dohromady však musí zaplatit před vznikem s.r.o. alespoň 100 tisíc korun.

Místo peněz nemovitost

Společnost se dá založit i nepeněžitým vkladem. Může se jednat o nemovitost či věci, které k podniku patří. Do základního kapitálu lze vložit i podnik jako takový. "Je ale nutné, aby byl oceněn soudním znalcem," uvádí Lukáš Jansa s tím, že tento druh založení je časově náročnější. "Může to trvat několik měsíců i celý rok podle velikosti vkládaného podniku," říká.

Založením společnosti ještě není vyhráno. "Aby mohla podnikat, musí získat živnostenské listy či koncesní listiny. Netýká se to firem, které nemají předmět podnikání," říká Veronika Pokorná.

K zápisu společnosti do rejstříku, tedy k jejímu vzniku, je třeba sehnat ještě další dokumenty. Ty potom společnost předloží příslušnému soudu. Jednatelé si musejí obstarat výpis z rejstříku trestů ne starší než tři měsíce. Nezbytnou součástí jsou dokumenty o sídle společnosti. "Jedná se o výpis z katastru nemovitosti či souhlas vlastníka domu s umístěním sídla společnosti či o nájemní smlouvu," vysvětluje Veronika Pokorná.

Aby banka vydala potvrzení o splacení základního kapitálu, sepíše s ní jednatel smlouvu o běžném účtu pro založenou dosud nevzniklou společnost. Soudu je nutno předložit také návrh na zápis do obchodního rejstříku, který podepisují všichni jednatelé. Dále jejich čestné prohlášení o tom, že splňují podmínky stanovené obchodním zákoníkem, a podpisové vzory.

"K úspěšnému dokončení transformace živnostníka na společnost je po vzniku společnosti potřeba v souladu se zákonem převést aktivity a obchodní majetek podnikatele na novou společnost," uvádí Lukáš Jansa.

"Nová společnost převezme dřívější obchodní vztahy, uzavřou se nové pracovní smlouvy a majetek podnikatele se převede úplatně na společnost," vysvětluje.

Celý proces zakládání společnosti trvá nejméně 15 dní. Často i měsíc či víc dle způsobu založení. Dnes je stále více využívanou možností koupě firmy na klíč, takzvaně ready-made. Stojí od 35 tisíc a lze ji pořídit během jednoho dne.


Pro a proti s. r. o

Výhody
Společníci ručí pouze do výše nesplaceného vkladu.
Jednat za firmu může více osob, jejichž kompetence lze upravit.
Může to být výhodnější z daňového hlediska.
Právnická osoba může pokračovat i při změnách společníků a jednatelů.

Nevýhody
Nutnost splatit základní kapitál 200 tisíc korun.
Společnost má povinnost vést podvojné účetnictví.
Narůstá administrativa.
Náklady spojené se založením společnosti.
Nutnost organizovat valné hromady a pořizovat z nich zápisy.

Zdroj: Smart office & Companies

 

071120-23.jpg