Pro podání daňového přiznání je rozhodující stálý byt poplatníka


Můj svobodný syn má trvalé bydliště v ČR a pracuje na hlavní pracovní poměr na Slovensku, kde mu slovenský zaměstnavatel odvádí zdravotní i sociální pojištění a odvádí mu i daň z příjmu. V Česku žádné příjmy nemá. Musí přesto podávat daňové přiznání v ČR? Jelikož se setkáváme s různými názory i ze strany odborníků finančních úřadů, nejsme si jisti, jak správně postupovat...
Správná odpověď vyžaduje nejprve vyřešit otázku, ve kterém státě je váš syn daňovým rezidentem. Z hlediska smlouvy o zamezení dvojího zdanění i zákona o daních z příjmů je podstatné, kde má poplatník bydliště.
Jestliže má bydliště v obou státech, bude daňovým rezidentem tam, kde je jeho "stálý byt". Ten nelze zaměňovat s pojmem "trvalé bydliště," který je pro tyto účely bezvýznamný. Pokud má stálý byt v obou státech, bude rozhodující, ke kterému státu má užší osobní a hospodářské vztahy - takzvané středisko životních zájmů.
Vyjdeme-li z předpokladu, že je syn českým daňovým rezidentem, bude zde povinen podat přiznání k dani z příjmů a uvést v něm daňový základ dosažený na Slovensku. V daňovém přiznání uplatní v souladu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění metodu prostého zápočtu daně zaplacené na Slovensku. Tuto daň je třeba doložit potvrzením, které mu vydá příslušný slovenský daňový úřad.
Zákon o daních z příjmů rovněž umožňuje, aby se český správce daně v odůvodněných případech spokojil s potvrzením vydaným slovenským zaměstnavatelem. Vzhledem k příznivějšímu zdanění na Slovensku je velmi pravděpodobné, že na základě podaného přiznání vznikne v České republice daňový nedoplatek.
daňový poradce, KODAP Liberec