Jsme společnost s ručením omezeným a rozhodli jsme se, že z obchodního rejstříku vymažeme jednatele a změníme sídlo firmy. Poradíte mi prosím, co všechno musíme sepsat a doložit k žádosti o výmaz a změnu sídla? Radek Harašta

Pro výmaz jednatele i přesun sídla je nutné učinit změnu v zápise v obchodním rejstříku. Musíte vyplnit formulář, který je volně ke stažení například na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti www.portal.justice.cz. Vyplněná žádost se pak podává k místně příslušnému rejstříkovému soudu, kterým je krajský soud, v jehož obvodu má mít společnost s ručením omezeným nové sídlo. Stěhuje-li se tedy firma z Prahy do Brna, podává návrh k rejstříkovému soudu v Brně.

K návrhu na výmaz jednatele stačí přiložit buď zápis ze schůze jednatelů, z něhož odstoupení jednatele z funkce přímo na zasedání plyne. Případně lze dodat oznámení o rezignaci jednatele, zaslané zbylým jednatelům nebo valné hromadě.

V případě, že je jednatel odvolán, přikládá se dokument, z nějž je odvolání patrné. Opět se nejčastěji jedná o zápis z usnesení valné hromady. V případě, že funkce jednatele zanikla smrtí, přikládá se úřední doklad dosvědčující úmrtí, tedy úmrtní list.

Ať už je důvod zániku funkce jakýkoli, vždy je třeba vhodným a prokazatelným způsobem doložit, že tato skutečnost nastala.

Pro dokumenty vztahující se ke změně sídla je důležité, zda při ní dochází i ke změně základního dokumentu společnosti, tedy společenské smlouvy. Pokud je například jako sídlo uvedeno město bez udání konkrétní adresy, není nutné při přesunu v rámci obce smlouvu měnit.

Při změně společenské smlouvy musí mít rozhodnutí valné hromady společnosti o změně sídla formu notářského zápisu. V návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku již stačí uvést novou adresu.

Přílohami tohoto podání pak budou doklady o provedení právního úkonu směřujícího ke změně sídla. Většinou jde o zápis z valné hromady.

V případě, že dochází ke změně společenské smlouvy, musí být tyto dokumenty ve dvojím vyhotovení. Jestliže je měněna společenská smlouva, je třeba podat i dvojí vyhotovení platného znění tohoto dokumentu.

Neméně podstatnou náležitostí je doložení dokumentu opravňujícího firmu k užívání místností či nemovitostí, do nichž umístila své sídlo.

Své dotazy zasílejte na adresu firma@economia.cz

Odpovídá: Petr Kohout

Hospodářská komora ČR