(c) Franklin Covey

Mám zkušenost z práce s manažery, od kterých se očekává kreativní práce. Vím, že jejich schopnost přinášet výsledky se často pojí s otázkou: "Kde ale vezmu čas a zdroje, abych mohl takovou práci dělat?"

Ti, kteří tvrdí, že na tvořivou práci nemají čas, ztratili kreativní svobodu - svobodu dělat nejlepší práci a být maximálně přínosní. Postrádají vnitřní kázeň k moudrým volbám a za své problémy a za malou produktivitu budou obvykle vinit druhé.

Lidé mají sklon si myslet, že jejich problémy plynou z nedostatku času. Došel jsem k přesvědčení, že to je výmluva.

Všichni máme stejné množství času. Mnozí se nenaučili upřednostňovat to, co je pro ně důležité. A když v práci nebo životě nemáme vymezené priority, krize narůstají. A hladina stresu stoupá.

Nikdo nedokáže být kreativní, když má vysátou energii a mysl zaměstnanou problémy. Tvořiví nejste, když zaujímáte obranný postoj. Jak jeden moudrý člověk řekl, "strach a víra nemohou být spolu v jedné mysli." Jak si tedy zabezpečíte kreativní svobodu? Níže uvádím šest zásad:

1. Nevšímejte si nedůležitých naléhavých věcí. Zjišťuji, že když ignorujeme to, co je naléhavé, ale není důležité, nestane se nám, abychom se ocitli v chronickém krizovém stavu. Objem manažerské práce se sníží. A my získáme svobodu dělat práci více proaktivně, kreativně a také svobodu lépe vést lidi. Základem takzvaného leadershipu je totiž tvořivost.

2. Noste v sobě rozhodné "ano". Mám zkušenost, že je mnohem snazší říci "ne" na věci naléhavé, ale nedůležité, když v sobě máte rozhodné "ano" pro něco, co je pro vás opravdu důležité. Děláte-li s plným zaujetím tvořivou práci, pak snadno, s úsměvem a bez pocitu viny řeknete "ne" záležitostem, které jsou méně důležité.

3. Uvažujte preventivně. Když se musíte vypořádat s nějakou akutní krizí, zastavte se a chvilku se zamyslete: "Tenhle požár teď musím uhasit. Ale jak mohu předejít tomu, aby se to zítra neopakovalo?" V konečném důsledku tento přístup vytvoří jak čas, tak prostředí pro uspokojivější a kreativnější práci.

4. Získejte důvěru šéfa ve vaše schopnosti. Abyste ve vaší organizaci nabyli svobodu k tvorbě, musíte si vybudovat pevný vztah s nadřízeným a s těmi, kteří na něj mají vliv. Budete-li projevovat důvěryhodnost, vycházející z vašeho charakteru a z vaší kompetentnosti, jejich důvěra poroste.

Čas a prostředky potřebné k realizaci nápadů nemůžete mít, dokud si nezajistíte oporu. S jejich podporou budete mít času i prostředků vždy dostatek.

5. Buďte smělí. Jestliže při přesvědčování projevíte odvahu, získáte větší míru svobody, než jste kdy považovali za možné - i když pracujete v nezdravém aparátnickém prostředí. "Smělost má kouzlo ducha." Odvaha vám může častokrát přinést úspěch. Budete-li nesmělí, buď se vám nepodaří druhé zaujmout, nebo nebudou vnímat sílu vašich pohnutek a zaujetí. Zařadíte se do šedého průměru ohledně jejich očekávání vůči vám. Nezapomínejte ale, že máte-li dlouhodobě uspět, musíte stejnou měrou jako smělost projevovat také ohledy vůči druhým.

6. Učte se fungovat plně nezávisle v maximální provázanosti s ostatními. Jádrem tématu, kterým se zabývám v knize 7 návyků skutečně efektivních lidí, je to, co nazývám kontinuum zralosti. Vývoj od nezdravé závislosti přes nezávislost ke spolupráci. Stejné vývojové stupně lze uplatnit i na tvořivost. Kreativní lidé, kteří jsou zcela nezávislí, obvykle rychle vyhasnou. Jsou jako světlice, nemají dlouhého trvání, protože netvoří v týmu, kde panuje podpora.

Bez spolupráce je naše tvořivost stravována bojem o přežití na trhu. Bez zázemí, kde můžeme volně myslet a dýchat, se naše přednosti mohou stát naší zhoubou. Naše slabiny se naplno projeví, protože nejsou vyváženy přednostmi druhých. Je užitečné se obklopit týmem, kde silné stránky jedněch vyváží nedostatky druhých. Peter Drucker jednou řekl: "Rozvíjejte své přednosti a spojujte se dohromady, aby vaše nedostatky ztratily váhu." Jedině tehdy dosáhnete synergie, která je plodem vzájemnosti.