Studium MPA je určeno zejména vedoucím úředníkům a manažerům ve veřejném sektoru a také těm, kteří na vedoucí pozice aspirují. Dále pak členům zastupitelstev obcí a územních samosprávných celků, právníkům působícím ve veřejné správě a dalším vedoucím pracovníkům z institucí veřejného sektoru - univerzit, nemocnic, či neziskových organizací.

Program studia MPA bývá většinou vystavěn na třech základních pilířích. Prvním je obecná znalost právní a ekonomické problematiky; s níž se setkávají všichni vedoucí úředníci při své činnosti. Druhým jsou pak "soft skills" (soubor osobnostních vlastností a dovedností nezbytných k pracovnímu úspěchu) využitelné všemi vedoucími úředníky v rámci jejich činnosti. A konečně třetím pilířem je vysoká úroveň odborných znalostí v oboru, ve kterém se vedoucí pracovníci pohybují.

Kvalitní studium MPA by mělo být nejlépe koncipováno jako kombinace distanční a prezenční formy, a to proto, aby na jedné straně dokázalo vyjít vstříc omezeným časovým možnostem většiny účastníků programu a na straně druhé aby zachovalo dostatečný osobní kontakt s lektory.

Studium MPA stejně jako jeho obdoba MBA a titul tímto studiem získaný není prozatím upraven českým právním řádem. Manažerské vzdělání bude ale jistě předpokladem výkonu řídicích funkcí v oblasti veřejného sektoru, jak napovídá i připravovaná právní úprava, která vzdělání a titul MPA předpokládá. Studium MPA je určeno absolventům alespoň bakalářského vysokoškolského studijního programu, proto právě vysoké školy, ale pouze ty s akreditací pro magisterské studium, by měly být jedinými institucemi, které budou oprávněny tento titul udílet.

Studium MPA bývá tematicky rozděleno do jakýchsi modulů. Obsah jednotlivých bloků výuky by pak měl být koncipován tak, aby došlo k maximální součinnosti mezi teoretickými poznatky a praxí. Toho lze dosáhnout jednak interaktivním charakterem přednášek, který studentům umožní získat teoretické znalosti i praktické dovednosti, tak samostudiem a konzultacemi. Důležité je také kladení dostatečného důrazu na řešení konkrétních příkladů z praxe, které si vybírají sami posluchači. Klíčovými faktory, hovořícími ve prospěch výběru programu MPA, mohou být: nové impulsy směřující k vlastnímu růstu a kariéře; získání zkušeností při řešení odborné problematiky; osvojení si nového pohledu na management a řízení "human resources"; či rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností.