Projekt Robot Tódai byl zahájen v roce 2011. Jeho výsledkem má být vytvoření umělého mozku, který bude v roce 2016 schopen dosáhnout dobrých výsledků v testech inteligence a do roku 2021 dokáže překročit hranici znalostí potřebnou k přijetí na Tokijskou univerzitu Tódai. Projektu se účastní několik odborných týmů, společnost Fujitsu Laboratories vede matematický tým.

Aby mohl počítač vyřešit matematické příklady zadané při přijímacích zkouškách, musí nejprve převést zadání, které je zapsané přirozeným jazykem a vzorci snadno čitelnými pro člověka do podoby, která bude srozumitelná počítačům. Dalším krokem je vyřešení problému pomocí specializovaného programu. Celý proces zahrnuje celkem tři kroky:

>> Sémantická analýza: Pochopení zadání, které je zapsané přirozeným jazykem a vzorci snadno čitelnými pro člověka.

>> Formulace: Převedení problému do podoby, kterou může zpracovat počítač.

>> Výpočet: Nalezení řešení pomocí matematického programu.

Samotné pochopení textu určeného pro člověka pomocí počítače je velice obtížné. Ke zpracování přirozeného jazyka a vytvoření sémantické reprezentace problému nestačí pouze analyzovat jednotlivá slova. Je třeba také zohlednit matematickou terminologii a obecné matematické předpoklady na vysokoškolské úrovni. Dále je nutné vybrat nejvhodnější způsob, jak problém vyřešit. V současné době lze vyřešit pouze okolo 50 až 60 % příkladů z přijímacích zkoušek úrovně 2, a to i přes použití technologie počítačové algebry. Výpočetní algoritmus tedy vyžaduje vylepšení.

Institut NII a společnost Fujitsu Laboratories kromě společné účasti v matematickém týmu spojily své síly také při vývoji dalších informačních technologií zaměřených na člověka. Mezi ně patří metody rozpoznávání a interpretace vzorců a jejich převedení do podoby srozumitelné počítačům, dále zpracování přirozeného jazyka a vygenerování vzorce pro příslušný matematický program a technologie zpracování vzorců, která rychle a přesně nalezne řešení vygenerovaných vzorců. Předpokládá se, že technologie vyvinuté v rámci tohoto projektu umožní komukoli snadno používat sofistikované nástroje pro matematickou analýzu.