Kolumbie a Peru jsou zatím pro české firmy vzdálené a exotické trhy. V minulém roce na ně vyvezly zboží za 67 milionů dolarů, což je pouze 0,04procentní podíl na celkovém českém exportu. To by však dohoda o volném obchodu uzavřená Evropskou unií s Peru a Kolumbií mohla zásadně změnit.

Hlavním přínosem dohody je, kromě odstranění celních sazeb, vytvoření příznivých a stabilních podmínek pro obchod a investice. České firmy uzavřením dohody také získávají snadnější přístup k veřejným zakázkám, vyšší úroveň ochrany práv k duševnímu vlastnictví a lepší přístup na dynamický trh služeb. Důležité je i odstranění některých netarifních a technických překážek obchodu. Dohoda tak zjednoduší a zlevní aktivity těch českých firem, které na peruánském a kolumbijském trhu již působí, a zároveň otevře zajímavé příležitosti i pro firmy, které po latinskoamerickém trhu zatím jenom pokukují.

VÝVOZ ŠKODOVEK A STAVEBNIC BUDE LEVNĚJŠÍ

Průměrné celní zatížení na dovozy do Peru bylo až do současné chvíle 5,5 procenta. Na dovozy do Kolumbie dokonce 12,5 procenta, což českým firmám zatím vývozy do těchto zemí prodražovalo. Odstranění cla tak znamená jak zvýšení konkurenceschopnosti českých výrobků, tak i finanční úsporu exportérům, která by při pouhém zachování dosavadního objemu vývozu přesáhla částku až 50 milionů korun. U zemědělského zařízení, stavebního materiálu, lékařského vybavení, oceli, výrobků informačních technologií, textilu, oblečení, keramiky, strojírenských výrobků a optických přístrojů je clo odstraněno okamžikem vstupu dohody v platnost. Do pěti let bude bezcelně vyváženo do Kolumbie dalších 18 procent položek a 6 procent položek do Peru.

Nulové clo se od začátku provádění dohody vztahuje například na umělá střívka, turbovrtulové pohony a silniční válce. Tyto položky patří mezi sedm nejvýznamnějších položek našeho exportu do Kolumbie a doposud se na ně vztahovalo clo ve výši 4 procenta, na umělá střívka dokonce 6 procent.

Významný je také náš vývoz plastových stavebnic a hraček, kde dojde k odstranění patnáctiprocentního cla do osmi let. Dovoz syrovátky je nyní zatížen sazbou 20 procent, ta bude odstraněna do tří let. A co naše škodovky? Na jejich vývoz do Kolumbie je v současné době clo 35 procent. Po vstupu dohody v platnost dojde v sedmiletém období k postupnému snižování celního zatížení až na nulu, což je dobrá zpráva. A to tím víc, že zde má Evropská unie navrch oproti Spojených státům, které mají přechodné období deset let. V případě Peru je liberalizace u osobních automobilů rozdělena podle obsahu motorů. Přičemž malá auta mohou být dovážena bezcelně ihned. Osobní automobily s obsahem motorů v rozmezí 1600 cm3 až 3000 cm3 budou liberalizovány do šesti let a automobily s obsahem vyšším do deseti let.

KARAFIÁTY NEZLEVNÍ, BANÁNY SNAD ANO

A co přinese dohoda spotřebitelům? Vzhledem k tomu, že Peru i Kolumbie nyní využívají jako rozvojové země bezcelní přístup na evropský trh pro většinu svých výrobků, nedojde v zásadě k žádné změně. Produkty jako káva, řezané květy a ovoce se k nám budou i nadále dovážet bez cla. Snížení cla se tak v zásadě dotkne pouze dovozu banánů, na které se stávající preference nevztahují.

OZNAČENÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ PIVO BUDE CHRÁNĚNO

Dohoda není jenom o clech. Díky ní se do dvou let zruší peruánský zvláštní režim pro dovoz ojetých automobilů, budou odstraněny diskriminační elementy daňového systému pro alkoholické nápoje v Kolumbii a zvláštní režim E85, který by nařizoval používat 85 procent palivové biosložky, nebude závazný. Evropské firmy na základě dohody rovněž získají možnost usadit se na kolumbijském nebo peruánském trhu v řadě oblastí, včetně zpracovatelského průmyslu, služeb, výroby energie nebo těžby. Dále vstupem dohody v platnost získá ochranu zhruba 200 evropských zeměpisných označení, a to včetně Českobudějovického piva na kolumbijském trhu. Nové příležitosti našim firmám přinese i otevření trhu veřejných zakázek, které se tak dostanou k projektům financovaným ze státních prostředků.

OBCHOD JAKO NEJMÉNĚ BOLESTIVÁ CESTA Z KRIZE

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) ve své Studii dopadů uzavření Obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru na ekonomiku ČR predikuje, že by v důsledku dohody mohlo dojít k mírnému zvýšení HDP České republiky a nárůstu exportu do Peru a Kolumbie o 12 procent.

"V období hospodářské krize, kdy je omezená domácí poptávka a rozpočet, je to právě obchod, který může oživit růst bez zátěže společné kasičky. A přesně to udělá tato dohoda, která skutečně podpoří udržitelný a rozvinutý obchod a investice na obou stranách," řekl u příležitosti začátku provádění dohody s Peru evropský komisař pro obchod Karel de Gucht. Evropské firmy musí v době krize hledat nové trhy a to platí i pro české podniky. Musí tedy překonat geografickou vzdálenost, odlišné kulturní a podnikatelské prostředí, finanční rizika a řadu dalších nástrah. Problémem bývají i obchodní překážky jako vysoká cla a specifické technické požadavky, které zboží zdražují, a snižují tak jeho konkurenceschopnost na místním trhu. V některých zemích firmy narážejí na problémy s ochranou práv k duševnímu vlastnictví či vůbec s možností usadit se nebo poskytovat službu.

A právě zde hrají svoji roli dohody o volném obchodu, které přinášejí preferenční podmínky přístupu na trh a transparentní obchodní a investiční prostředí pro firmy.

 

Průměrné celní zatížení na dovozy do Peru bylo 5,5 procenta. Na dovozy do Kolumbie dokonce 12,5 procenta, což českým firmám vývozy prodražovalo.

 

Edita Šedová
sekce Evropské unie, MPO

 

Vývoz do Peru a Kolumbie

12 %

by mohl díky obchodní dohodě mezi EU a Peru a Kolumbií činit nárůst exportu z Česka do těchto dvou jihoamerických států.

67 mil. dolarů

je hodnota zboží, které české firmy loni vyvezly do Peru a Kolumbie.


 

Například pro dovoz automobilů Škoda do Kolumbie je nyní platné clo ve výši 35 procent. Díky nové obchodní dohodě dojde během sedmi let k postupnému snižování celního zatížení až na nulu. Na snímku je kostra Škody Fabia.
FOTO: REUTERS