Neustále se měnící požadavky trhu, který upřednostňuje kvalitní výrobky s vysokou přidanou hodnotou, nové technologie a způsoby obchodování, kladou na firmy a jejich výrobky stále vyšší nároky. Ukazuje se, že strategie snižování nákladů nestačí a že úspěch podniků nespočívá jen v optimalizaci existujících procesů. "Odlišnost" je jedinou šancí, jak dnes zvítězit nad konkurencí.Zejména ty firmy, které chtějí uspět na zahraničních trzích, musejí být stále ve střehu a produkovat unikátní výrobky s moderním designem. Již šest let poskytuje agentura CzechTrade malým a středním podnikatelům, kteří si mnohdy nemohou dovolit investovat do profesionálně zpracovaného designu, odpovídající know-how a finanční prostředky formou dotovaných služeb.

Jednou z firem, která využila služeb designéra z Adresáře designérů CzechTrade, byla společnost Pavel ŠÁLEK, která se zabývá výrobou malotraktorů a traktorů. "Spolupráce s designérem nám přinesla mimo subjektivní spokojenosti s moderním designem také zlepšení parametrů stroje, optimalizaci výrobních nákladů a také navzdory ekonomickému poklesu v oboru významné navýšení prodeje na zahraničních trzích," uvádí majitel společnosti Pavel Šálek, který v loňském roce zahájil díky podpoře agentury CzechTrade spolupráci s designérem Jiřím Adamem.

"Pan Šálek souhlasil s využitím, pro něj do té doby neznámé, služby CzechTrade Analýza stavu designu ve firmě. Po úvodním posouzení současného stavu designu výrobků jsem navrhl možnosti inovace podle preferencí cílové skupiny zákazníků a také podle předpokládaného vývoje trhu. Takto zpracovaný projekt, včetně přesného harmonogramu a vyčíslených nákladů, se stal podkladem pro rozhodnutí navrhnout nové kompletní výrobkové portfolio," zmiňuje se o spolupráci s firmou Pavel ŠÁLEK designér Jiří Adam. A dodává: "Přál bych nám všem, aby byly české firmy více podporovány ze strany státu ve výzkumu a vývoji, nebály se uvádět na trh nové výrobky, jelikož inovační potenciál má téměř každá společnost a stačí jej pouze správně uchopit. Toto jako jediné z dlouhodobého hlediska zaručí naší exportně orientované ekonomice úspěch."

Na projekt Design pro export, kterým jsme podporu průmyslového designu v roce 2008 odstartovali a do kterého bylo zapojeno přes 230 průmyslových podniků, navazuje projekt Design pro konkurenceschopnost 2013-2014 spolufinancovaný Evropskou unií.

KLÍČOVÉ OBLASTI PODPORY

Mezi klíčové oblasti výše zmíněné podpory firem patří poradenské služby a individuální spolupráce s designérem podle vlastního výběru z inovovaného Adresáře designérů, který bude nově přístupný také designérům z Evropské unie.Podpora zahrnuje i spolupráce při prezentaci firmy na odborném zahraničním veletrhu. Zdarma jsou poskytované vzdělávací služby zaměřené na design management a efektivní řízení inovačních procesů. Cílem vzdělávacích aktivit je interaktivní formou vybavit zástupce firem, odpovědné za inovace, základními znalostmi a dovednostmi v této oblasti. Zdarma je i poskytovaný informační servis publikovaný nejen na nově vzniklém portálu, ale také prostřednictvím tištěného periodika DESIGN NEWSLETTER.Jak postupovat v případě zájmuA jak by měl postupovat podnikatel, který chce získat další informace o službách v rámci projektu Design pro konkurenceschopnost, případně se do něj zapojit? Je potřeba doložit, že jste malý nebo střední podnikatel a že vaše činnost je spojena s výrobou a službami realizovanými mimo region hlavního města Prahy. Pokud chcete strategicky využívat design jako nástroj ke zvýšení vaší konkurenceschopnosti, můžete kontaktovat agenturu CzechTrade. Více se dozvíte také na webu www.czechtrade.cz/sluzby-2013/projekty-eu-2. Přihlášky do projektu je možné podávat od srpna 2013.


Autorka je manažerka projektu, CzechTrade


Forma a výše podpory pro malé a střední podnikatele (cílová skupina):

Je poskytována podpora de minimis podle článku 3 odst. 1 Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, do výše 100 % způsobilých výdajů, maximálně do výše 56 000 Kč bez DPH, a to na jeden zahraniční veletrh nebo individuální spolupráci s designérem anebo na kombinaci obou aktivit. Projekt využívá prostředky prioritní osy 6 Služby pro rozvoj podnikání Operačního programu Podnikání a inovace.


Skica traktoru, kterou vytvořil designér Jiří Adam pro společnost Pavel ŠÁLEK.

Na fotografii je traktor jako výsledek spolupráce výrobní firmy s designérem.
Foto: Pavel Šálek, výrobce malotraktorů