Jiří Kasina

šéfredaktor časopisu Myslivost

"Uvědomování si úlohy myslivce v přírodě. Dávno za námi je oslavování rekordních trofejí a počtu ulovené zvěře. Měřítkem úspěšnosti činnosti myslivců se stále více stává hodnocení toho, o kolik a jakých zelených prvků v honitbě se myslivci starají, jak pestré jsou druhově stavy nejen lovné, ale i nelovné zvěře, kolik opatření v podobě biopásů, napajedel a dalších prvků ve prospěch volně žijících živočichů myslivci uvedli v život, jaké jsou vztahy myslivců s místními zemědělci, lesníky a všemi, kteří v konkrétní honitbě vykonávají nějakou činnost. Základním úhlem pohledu, chcete-li novým trendem, musí tedy být zcela objektivní a střízlivé zhodnocení toho, jak se myslivci umí domluvit se všemi dalšími subjekty na venkově na další společné péči o naši krajinu, o krajinu, která je tu ne pro zisky a výnosy jen některých, ale která je základním životním předpokladem pro všechny živočišné druhy, člověka nevyjímaje."

Jiří Janota

předseda Českomoravské myslivecké jednoty

Jiří Janota, předseda Českomoravské myslivecké jednoty"V posledních letech došlo k nárůstu stavů spárkaté zvěře a znatelnému úbytku zvěře drobné. Kvůli tomu dochází i ke zvyšování škod na lesních porostech a na zemědělských pozemcích v některých lokalitách naší republiky. Významný vliv na zvýšení stavů černé zvěře má současný způsob zemědělského hospodaření v krajině. Obrovské lány jednodruhových plodin jí poskytují v průběhu roku ideální úkryt a značné množství potravní nabídky. Drobné zvěři naopak tento stav absolutně nevyhovuje. Na drobné zvěři a ptactvu se výrazně podepisuje také nadměrné používání chemických postřiků. Stavy drobné zvěře rovněž ovlivňuje přemnožení některých predátorů a dravců. Z krajiny postupně mizí koroptve, zajíci, kachny a bažanti. Je nejvyšší čas, aby odpovědná ministerstva přijala opatření k urychlené nápravě této situace. My jsme letos přišli s projektem návratu drobné zvěře do krajiny, jehož cílem je zastavení tohoto nelichotivého stavu."

Miloš Slaný

produktový manažer, Meopta − optika

Miloš Slaný, produktový manažer, Meopta – optika"Zaměřovací i pozorovací optika dosáhla z hlediska výkonnosti solidní úrovně i u levnějších značek. Za základní trendy lze považovat rostoucí poptávku po přístrojích pro lov za velmi ztížených světelných podmínek a elektronizaci optických přístrojů. V prvním případě se uplatňují noktovizní předsádky, které pracují na bázi zesilování zbytkového jasu viditelného světla. Na tomto principu funguje i náš MeoNight. Na druhé straně to jsou přístroje pracující v oblasti neviditelných vlnových délek, tzv. infračervený přísvit. Co se druhého trendu týká, dnešní technologie dokážou poskytovat data a informace v rozsahu, který pomáhá dosáhnout lepšího zásahu. Vzdálenost už nemusíme odhadovat, ale změří nám ji na metr přesně kapesní nebo binokulární laserový dálkoměr, podobně jako úhel náměru. Lepší přístroje i spočítají, jak je třeba upravit zamíření pro nejpřesnější zásah. V našem portfoliu tak pracuje dalekohled MeoRange."

Josef Strnad

obchodní ředitel, Sellier & Bellot

Josef Strnad, obchodní ředitel, Sellier & Bellot"V posledních letech dochází k omlazování myslivecké členské základny a myslivosti se v dnešní době častěji věnují také ženy. S přílivem mladších myslivců a dostupností informací roste také ochota zkoušet nové věci. Dnes už neplatí, že kulovnice a náboje používané našimi otci jsou to nejlepší i pro mladé myslivce. Ti dnes aktivně zkouší nové druhy loveckých střel a díky kvalitnějšímu vybavení se nebojí střílet na delší vzdálenosti. Samostatnou kapitolou je také myslivecká a lovecká turistika, která v posledních letech zaznamenává prudký rozmach. Stejně jako jiné lidské činnosti také myslivost se musí přizpůsobit vzrůstajícím nárokům na ochranu životního prostředí. Velkým tématem je hlavně vliv olova, jež se uvolňuje ze střeliva do přírody. Roste proto poptávka po střelách bez podílu tohoto těžkého kovu. Naše společnost na tento vývoj zareagovala a vyvinula vlastní střely bez podílu olova eXergy a eXergy Blue pro lov spárkaté i těžší vitální zvěře."

Martin Liška

obchodní ředitel, ThermVisia

Martin Liška, obchodní ředitel, ThermVisia"Trend využívání přístrojů pro noční vidění a termovizí je podpořen možností lovit černou zvěř převážně jen v noci či po setmění i uvědoměním si myslivců a lovců, že lov zvěře v noci bez patřičného vybavení může být hazardem. Ten může vyústit ve špatné postřelení zvěře a v horších případech i postřelení jiného než zamýšleného cíle. Při výběru doporučuji si uvědomit, k čemu přístroj primárně potřebuji. Pokud je odpovědí detekce, začnu přemýšlet o termovizi; když přečtení zvěře, poohlédnu se po nočním vidění, jež lépe vykreslí detaily. Termovize nabízí detekci až na 1600 metrů, noční vidění zhruba do 500 metrů. Výhodou termovize oproti nočnímu vidění je kromě detekce na delší vzdálenost i prostupnost porostem, mlhou, deštěm a sněžením. Kvalitní pozorovací termovize začínají na 35 tisících korun, pozorovací digitální noční vidění se dají pořídit už za osm tisíc. Ceny termovizních zaměřovačů začínají kolem 80 tisíc korun a nočních vidění na pušku na 18 tisících."

Vlastimil Hart

pedagog, Česká zemědělská univerzita v Praze

Vlastimil Hart, pedagog, Česká zemědělská univerzita v Praze"V myslivosti mnozí vidí pouhý lov zvěře pro zábavu. K tomu bohužel přispívá chování mnohých tzv. myslivců-lovců, od nichž se kategoricky distancujeme. Naše studenty vedeme ke komplexnímu vnímání přírody jako celku a k pochopení ekosystémových vztahů v krajině jako základu mysliveckého hospodaření. Vycházíme z principu, že krajina přívětivá pro zvěř je vhodná i pro náš život, protože tam, kde nepřežije zvěř, nemůže žít ani člověk. Akademická půda nám dává jedinečnou možnost seznamovat studenty s důsledky kořistnického přístupu k přírodním zdrojům a ukazovat cesty, jak vrátit do krajiny vodu a s ní život. Významným nástrojem pro objasňování vztahů v přírodě je i působení na školní mládež skrze tzv. lesní pedagogiku, jíž se věnujeme nejen u nás na fakultě. Naučíme-li děti znát přírodu a chápat vztahy v ní, máme šanci vychovat novou generaci, pro niž bude ochrana přírody a šetrný přístup k ní samozřejmostí."