Kateřina Velanová pracuje ve firmě Exxon­Mobil od založení její české pobočky v Praze. Tedy patnáct let. Mzdový systém firma přijala od své mateřské společnosti ve Spojených státech. "Od počátku jsem vnímala, že etika a férové zacházení jsou nedílnou součástí firemní kultury. Rovné příležitosti však vnímáme nejen z hlediska pohlaví, ale v obecné rovině. Mezi zaměstnanci máme v Česku zástupce více než 85 národností," říká Velanová, současná manažerka benefitů a odměn v ExxonMobilu. Právě ona má mimo jiné na starosti mzdovou politiku firmy. Jak říká, poskytování rovných mezd bez ohledu na pohlaví je základem filozofie této americké těžební společnosti.

Pravidla pro odměňování musí být jednotná a jasně daná

Vše podle ní začíná u stejných startovních podmínek. "Studie ukazují, že jedním ze zdrojů nerovného odměňování je skutečnost, že ženy mají mnohdy nižší mzdová očekávání, která se mohou promítnout do pracovní nabídky. Máme danou strukturu nástupních mezd s přihlédnutím k pozici a zkušenosti kandidáta. Mzdové očekávání proto pro výši nabízeného výdělku nehraje roli," přibližuje Velanová.

Dále je nutné po čase mzdy kontrolovat. "Každý rok je revidujeme v souladu s podmínkami trhu. Do individuálního mzdového hodnocení se pak promítá zmíněné zařazení pracovní pozice, zkušenosti zaměstnance a pracovní výsledky. Na všechno dohlíží mzdový konzultant, který mimo jiné kontroluje i vnitřní spravedlnost," vysvětluje Velanová. Jinými slovy jde podle ní o to, zajistit a udržet férové odměňování pro všechny na základě předem daných pravidel.

Velanová je přesvědčena, že podporovat spravedlnost a rovné příležitosti pro všechny je v zájmu jak firem, tak zaměstnanců. "Kdo si přeje pracovat pro zaměstnavatele, který neklade důraz na férovost? Přestože v danou chvíli nemusím patřit do potenciálně znevýhodněné skupiny, může nastat situace, kdy pro mě bude důležité vědět, že se můj zaměstnavatel řídí etickými principy. Rovné zacházení má pozitivní dopad na spokojenost zaměstnanců, kultivuje pracovní prostředí a to se projevuje v úspěšnosti firem," myslí si Velanová.

Výběrové řízení má několik stupňů

V rovném odměňování vždy vyvstává otázka, zda paradoxně ženám neškodí. Jednoduše proto, že pokud musí mít žena stejnou mzdu jako muž, může některá firma na její místo spíše nabrat muže, který pravděpodobně neodejde na rodičovskou dovolenou. "Pevně věřím, že ženy u nás nejsou znevýhodňovány ani zvýhodňovány. Máme několikastupňové výběrové řízení, jehož součástí je hloubkový pohovor. Lidé z náboru mají za sebou školení a plně znají firemní hodnoty," ujišťuje Velanová. ExxonMobil pracuje i s rizikem nevědomého subjektivního úsudku, na který si rovněž posuzovatelé při pohovoru dávají pozor a musí zůstat zcela objektivní.

"Před několika lety jsem se mohla zúčastnit vzdělávacího programu v zahraničí, který byl poměrně nákladný. Bylo to před mým odchodem na rodičovskou dovolenou. Firma se nepřestala zajímat o můj rozvoj jen proto, že někdy budu maminkou," vzpomíná Velanová.

Společně s ní ve firmě působí i HR manažer Carlo Susa. Také podle něho se poskytování spravedlivé mzdy promítá i do oddanosti, loajality a angažovanosti zaměstnanců. "Je to prostě správná věc pro celou společnost i zaměstnance. Nikdy jsem necítil, že by moje mzda byla ve srovnání se ženami podhodnocena nebo naopak. Mzda závisí na výkonu, ne na pohlaví," shrnuje Susa.

Alespoň dva z pěti kandidátů musí být ženy

Spravedlivému odměňování mužů a žen se systematicky, především poslední čtyři roky, věnuje i operátor Vodafone. To znamená, že provádí pravidelný mzdový audit. "Všechna rozhodnutí o odměňování zaměstnance jsou založena na jeho přínosu pro Vodafone. Nediskriminujeme na základě pohlaví, rasy, náboženství nebo víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace ani genderové identity," říká mluvčí Ondřej Luštinec.

Opatření zajišťující rovné postavení všech zaměstnanců startují už při náboru. Například u výběrových řízení na manažerské pozice mají pravidlo, že alespoň dva z pěti kandidátů musí být ženy. A u talentových programů dodržují stejný poměr žen a mužů.

Vodafone používá vlastní systém na měření rovnosti mezd, a to celosvětově. Rozdíly ve výdělcích se ve firmě pohybují v rámci jednoho procentního bodu, často ve prospěch žen. "Dostáváme se tak k tomu, že problém většinou není v odměňování, ale v tom, že ženy méně obsazují vyšší a manažerské pozice. To je celospolečenský fenomén v mnoha zemích. Je na společnostech, jak se s touto problematikou poperou," podotýká Luštinec.

Výše výdělku ovlivňuje rozhodnutí mít děti

Švýcarská potravinářská společnost Nestlé se rovněž tématem rovných mezd zabývá již několik let. Nestlé v Česku i na Slovensku zaměstnává více žen než mužů a rovné mzdy jsou ve firmě samozřejmostí. "Podrobně to sledujeme přes naše interní průzkumy, jejichž výsledky říkají, že rozdíly mezi mzdami žen a mužů v naší společnosti nejsou," ujišťuje Pavel Moravec, člen představenstva a ředitel HR v české pobočce Nestlé.

Toto téma je pro firmu důležité především proto, že podle něho výrazně ovlivňuje rozhodnutí ženy, zda a kolik bude mít dětí. "To rapidně zvyšuje riziko stárnutí populace v Česku a na Slovensku, jež dlouhodobě bojují s nastavením penzijního systému. V případě, že jsou výdělky žen po celou dobu jejich pracovního života sníženy, vede to k nižší penzi a tím je daleko více žen ohroženo chudobou. Pokud se žena stane samoživitelkou a její mzda neodpovídá, dostává se do nevýhodné situace," shrnuje Moravec.

Proto je ve firmě každá pracovní pozice ohodnocena mzdovou třídou a důležité je, aby se v tomto rozhraní pohybovali muži i ženy. V minulosti tedy nebylo nutné ženám mzdy skokově zvyšovat. "Pozice máme ohodnocené již velmi dlouho. Rozdíly mezi odměňováním mužů a žen jsme ani v minulosti nedělali," podotýká Moravec. Všichni zaměstnanci navíc vědí, jakou mzdovou třídou je ohodnocena každá pozice ve firmě. Stejně jako Vodafone i Nestlé na měření rovnosti mezd používá globální nástroj určený pro celou společnost.

Článek byl publikován ve speciální příloze Rovné odměňování.