Odborné spolky Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) a Svaz vodního hospodářství ČR (SVH ČR) v listopadu loňského roku zveřejnily dokument s názvem Poziční dokument – vodní hospodářství ČR pro roky 2021–2030. Proč jste tak učinili a proč společně, když se každý spolek specializuje na jinou část vodního hospodářství?

Na vodní hospodářství musíme nahlížet vždy jako na celek, a to od zajištění a ochrany vodních zdrojů v přírodním prostředí přes odběry vody, její úpravu a distribuci ke koncovým uživatelům, včetně následné likvidace odpadních vod. SOVAK ČR se zabývá především problematikou spojenou s výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním vody odpadní.

SVH ČR se zaměřuje zejména na činnosti související s legislativním rámcem vodního hospodářství, ochranu podzemních a povrchových vod, provozem a výstavbou vodohospodářských staveb, a to nejen ve vztahu k protipovodňové ochraně a k zajištění zdrojů vody pro vodárenské účely, průmysl, zemědělství, ale také pro ochranu životního prostředí. Zájmy obou se tak doplňují, prolínají a neoddělitelně spolu souvisí.

Jde o historicky první společný dokument, formulující nezbytné úkoly a cíle k zabezpečení vodárenských služeb a nezbytných zdrojů vody alespoň na stávající úrovni. Chceme včas upozornit veřejnost i kompetentní instituce, aby začaly konat. Po zveřejnění Pozičního dokumentu se k němu připojila i instituce sdružující vodárenské experty z akademické sféry CzWA.

Budoucnost vody a vodárenství

Stáhněte si přílohu v PDF

Z čeho Poziční dokument čerpá a jaké úkoly či cíle tedy nastavuje?

Vytkli jsme si dva základní cíle. Dokument musí být stručný a měl by ideově vycházet z obecně přijatých principů a dlouhodobě ověřených dokumentů. Vycházeli jsme tedy z Evropské vodní charty, přijaté již v roce 1968. Podařilo se nám sestavit striktně apolitický text obsahující osm hlavních cílů, včetně jejich stručného popisu:

1. Poskytování bezpečných a spolehlivých vodohospodářských služeb

2. Ochrana vodních zdrojů jako zranitelného strategického zdroje

3. Podpora hodnoty vodohospodářských služeb k zajištění dlouhodobě udržitelného ­financování

4. Posun k vodohospodářským službám, které jsou šetrné ke zdrojům a jsou klimaticky neutrální

5. Posílení ochrany vodních zdrojů a odolnosti vodohospodářských služeb z hlediska přírodních katastrof, vývoje klimatu, ekonomiky, legislativy a dalších bezpečnostních rizik

• Extrémní hydrologické jevy a přírodní katastrofy

• Bezpečnostní rizika

• Ekonomika a legislativa

6. Podpora vody v oběhovém hospodářství

7. Umožnění inovací a inspirování profesionálů ke splnění současných i budoucích výzev

8. Správa dlouhodobých aktiv v rychle se měnícím prostředí

Jak budete dál postupovat při jeho prosazování?

Dokument jsme oficiálně předali na ministerstvo zemědělství s žádostí, aby se stal základním pod­kladem při formulování strategických dokumentů ve vodním hospodářství ministerstva, jako ústředního orgánu státní správy ­ve vodním hospodářství. Stejně chceme postupovat směrem k ministerstvu životního prostředí. Cíle dokumentu budou náplní činnosti všech našich členů, věříme, že i státní správy a samosprávy.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Budoucnost vody a vodárenství.