Požadavek na konkurenceschopnost podniků se v prostředí globální ekonomiky neomezuje pouze na inovativní přístup k výzkumu a vývoji či zvýšenou péči o zákazníka. Důkladnou pozornost musí podnikatelé věnovat i způsobu a právním formám, jak své vynálezy, výrobní způsoby či postupy ochránit před konkurencí.

Vynálezy, zlepšovací návrhy
Český právní řád propůjčuje ochranu a uděluje patenty takovým vynálezům, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou způsobilé k průmyslovému využití.
Za nový se považuje vynález, který v době podání přihlášky vynálezu k Úřadu průmyslového vlastnictví nebyl součástí stavu techniky. Jestliže vynález nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky, a není tudíž snadno odvoditelný pro odborníky v dané oblasti, splňuje i druhou podmínku pro patentovatelnost - lze jej označit za výsledek vynálezecké činnosti. Z podmínky průmyslové využitelnosti vyplývá dle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, že za vynálezy nelze považovat například vědecké teorie, matematické metody, estetické výtvory nebo počítačové programy.
Řízení o udělení patentu se v České republice zahajuje na návrh původce vynálezu. V den podání přihlášky u úřadu vzniká přihlašovateli takzvané právo přednosti, které mu při dodržení lhůt zajišťuje prioritní přihlášení tohoto vynálezu i v jiných členských zemích Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Úřad obsah přihlášky vynálezu uveřejní po 18 měsících od vzniku práva přednosti. Splní-li přihláška úřadem stanovené podmínky a přihlašovatel zaplatí správní poplatek, vydá úřad majiteli patentu takzvanou patentovou listinu.
Ochrana patentu trvá dvacet let od podání přihlášky vynálezu a majitel patentu je povinen každoročně platit poplatky za udržování patentu. Náleží mu pak především výlučné právo patent využívat a udílet dalším osobám souhlas s jeho využitím nebo na ně patent převést. Právo k využití patentu lze poskytnout prostřednictvím nabídky licence. Právo využívat vynález pak vznikne každému, kdo nabídku licence přijme a uhradí majiteli cenu licence. Nevyužívá-li majitel svůj patent nebo ohrožuje-li omezení užití důležitý veřejný zájem, může úřad udělit nevýlučné právo k užívání vynálezu i bez souhlasu majitele patentu (nucená licence).

Užitný vzor
O užitných vzorech se někdy hovoří jako o "malých patentech". Obdobně jako vynález musí i užitný vzor představovat určitá technická řešení, která jsou nová a průmyslově využitelná. Na rozdíl od vynálezu však užitný vzor nemusí být výsledkem vynálezecké činnosti. Pro účely právní kvalifikace užitného vzoru postačí, pokud přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti.
Rovněž užitný vzor musí být za účelem poskytování ochrany svému původci přihlášen u úřadu. Podstatnou výhodou přihlášky užitného vzoru je v porovnání s patentem zjednodušený zápis, neboť úřad se při kontrole způsobilosti zápisu užitného vzoru zaměřuje pouze na takzvané podstatné náležitosti.
Účinky ochrany zapsaného užitného vzoru jsou podobné ochraně poskytované majiteli patentu, ale doba platnosti je u užitného vzoru jen čtyři roky. Na žádost majitele může být prodloužena dvakrát vždy o tři roky, tedy maximálně na deset let.
Ochrana průmyslového vlastnictví prostřednictvím užitného vzoru je tedy vhodná zejména pro technická řešení vyžadující rychlou právní ochranu po kratší dobu.

Průmyslový vzor
Charakteristickou vlastností průmyslového vzoru je vzhled (design) výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, včetně jeho zdobení.
Zároveň musí být splněna podmínka novosti průmyslového vzoru a jeho individuální povahy. Kritérium novosti je splněno, pokud nebyl veřejnosti již zpřístupněn shodný průmyslový vzor. Výjimkou je zpřístupnění průmyslového vzoru jeho původcem během 12 měsíců přede dnem podání přihlášky. Individuální povaha je naplněna tehdy, shledá-li informovaný uživatel u přihlašovaného průmyslového vzoru odlišné prvky od celkového dojmu, který vyvolávají průmyslové vzory již zpřístupněné veřejnosti. Přihláška a ochrana průmyslového vzoru vychází ze stejných právních principů jako v případě užitného vzoru. Rozdílná je doba ochrany průmyslového vzoru, která trvá pět let od data podání přihlášky, může však být prodloužena.

 Autor pracuje ve firmě Ambruz & Dark, advokáti

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist