Mám povinnost proplatit zaměstnancům dovolenou, která jim zbyla z loňského roku? Jak je to s převáděním volných dnů do dalšího roku? P. Stavinoha, České Budějovice

Pokud se stane, že zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou neurčí nebo mu k jejímu čerpání neudělí souhlas, převedou se zaměstnanci nevyčerpané dny dovolené do následujícího kalendářního roku. V následujícím roce si je může vybrat spolu s novými čtyřmi týdny dovolené, na něž mu za tento rok vznikne nárok.

Pro případ, že zaměstnavatel ani do 31. října následujícího roku neurčí zaměstnanci dovolenou tak, aby ji mohl vyčerpat nejpozději do 31. prosince, pak je dnem nástupu na dovolenou první pracovní den následující po 31. říjnu.

V takovém případě zaměstnanec žádný souhlas zaměstnavatele nepotřebuje a může automaticky nastoupit na dovolenou v délce převedených dní z minulého roku.

Pokud však zaměstnanec převedenou dovolenou nevyčerpá ani v průběhu tohoto následujícího roku, nárok na ni zaniká. Za tyto dny mu nemůže být poskytnuta ani náhrada mzdy.

Možnost vyplatit náhradu mzdy za nevyčerpané dny dovolené v rozsahu zákonných čtyř týdnů stanoví zákon pouze v případě skončení pracovního poměru. Pokud pracovní poměr trvá, musí zaměstnavatel čerpání této dovolené zaměstnanci umožnit. Zaměstnavatel tedy nevyčerpanou dovolenou proplácet nejenže nemusí, ale ani nemůže.

Je důležité mít na paměti, že nárok na dovolenou je jedním ze základních lidských práv zaručených samotnou Listinou základních práv a svobod. Neměl by být obcházen a potlačován formou jakýchkoli finančních kompenzací. Minimální délka dovolené činí čtyři týdny a termín nástupu na dovolenou určuje zaměstnavatel, v praxi většinou na základě žádosti zaměstnance.

Rozdílná je situace v případě dovolené přesahující minimální délku čtyř týdnů, která je se zaměstnancem sjednána například v pracovní smlouvě. Nevyčerpá-li zaměstnanec tuto dovolenou ani v průběhu následujícího kalendářního roku, je možno ji s jeho písemným souhlasem převést až do dalšího roku. Tedy dovolenou z roku 2007, nevyčerpanou v průběhu roku 2008, lze vybrat až v roce 2009, nebo si za ni nechat vyplatit náhradu mzdy. Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou se poskytuje ve výši průměrného výdělku zaměstnance.

Své dotazy zasílejte na adresu firma@economia.cz

Odpovídá: Petr Mališ

advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři