Ze sáhodlouhého seznamu novinek na tomto poli vybíráme jen několik příkladů. Škola vznikla jedna, a to v loňském roce: soukromá vysoká škola Akcent College, s.r.o., Praha, která uskutečňuje studijní program Specializace v pedagogice se studijními obory Angličtina jako cizí jazyk a Čeština jako cizí jazyk.

Nové fakulty, nové obory


Dvě nové fakulty vznikly na Policejní akademii ČR v Praze, a to Fakulta bezpečnostně-právní a Fakulta bezpečnostního managementu. Na Ostravské univerzitě v Ostravě vznikla Fakulta sociálních studií, na Slezské univerzitě v Opavě Fakulta veřejných politik. Na západočeské univerzitě se transformací soukromé Vysoké

školy v Plzni, o.p.s., do západočeské univerzity zrodila Fakulta zdravotnických studií.

Na Mendelově zemědělské a lesnické fakultě vznikla Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií a na faktultě Lesnické a dřevařské zcela nový obor, který nese název Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí.

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity otevře v akademickém roce 2009/2010 nově akreditovaný navazující magisterský obor Migration and Intercultural Relations. Studijní obor se katedře společenských věd PF JU podařilo akreditovat po čtyřletém úsilí i díky pomoci partnerských univerzit v Norsku, Německu, Slovinsku a Portugalsku.

Bankovní institut vysoká škola Praha zahajuje v zimním semestru akademického roku 2009/10 navazující magisterské studium v oboru Právo, a to podle studijního programu Fakulty práva Janka Jesenského (FPJJ) Vysoké školy v Sládkovičove.

Rozšiřování spektra studijních oborů se nevyhýbá ani kolosům typu ČVUT. Nový studijní obor bude například od akademického roku 2009/2010 vyučován na fakultě architektury, a to Průmyslový design. Studium je realizováno ve spolupráci s dalšími fakultami, zejména fakultou strojní a fakultou dopravní. Absolventům bude udělován titul bakalář umění.