Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) vyhlásil 6. května poslední výběrové řízení, určené výhradně pro občany České republiky, na obsazení nových referentských míst. Evropská unie hledá zájemce s ukončeným vysokoškolským vzděláním (stačí bakalářský titul) a uspokojivou znalostí angličtiny, němčiny nebo francouzštiny. Požadované obory jsou evropská veřejná správa, právo, ekonomie, podniková správa a audit.

Výběrové řízení se bude skládat z verbálního a numerického testu a znalostního testu o historii a fungování Evropské unie. Tento počítačový test je možné absolvovat v České republice. Uchazeči s nejlepšími výsledky, kteří současně splňují vstupní kritéria, budou pozváni na písemné zkoušky, ve kterých se hodnotí jejich znalosti v daném oboru a také schopnost vyjádřit se v mateřském a druhém úředním jazyce Evropské unie. Poslední fází jsou ústní pohovory v Bruselu. Téměř celé výběrové řízení je vedeno v angličtině, němčině nebo francouzštině.

Co je EPSO?

Evropský úřad pro výběr personálu byl založen v roce 2002 a svoji činnost zahájil v lednu 2003 v souvislosti s rozšířením Unie v roce 2004. Zajišťuje rovnocenné zacházení a výběrové podmínky pro občany členských států a zároveň organizuje výběrová řízení pro všechny instituce a agentury EU. Největším odběratelem lidských zdrojů je Evropská komise, která zaměstnává 70 procent všech evropských úředníků. V současnosti úřad představuje jediné kontaktní místo pro občany EU, kteří se ucházejí o práci v evropských institucích. Ptáme se ředitele EPSO Davida Bearfielda:


Co vás přivedlo do České republiky?

Letos jsem tu už potřetí, tentokrát kvůli propagaci možností, které skýtá práce v EU, a konkrétně aktuálního výběrového řízení, které bylo vyhlášeno počátkem května a které nabízí šance speciálně občanům ČR. Přijel jsem, abych získal pro tento projekt hlavně studenty. Besedoval jsem se studenty v Praze, v Brně a v Olomouci. Chtěl jsem této návštěvy využít i k tomu, abych seznámil veřejnost s tím, že systém náboru pracovníků do orgánů EU se od příštího roku výrazně zmodernizuje.


Konkurz je tedy jen pro mladé?

Nabídka platí nejen pro studenty, ale pro lidi všech generací. Na webu EPSO (www.eu-careers.eu) najdou zájemci všechny podrobnosti ohledně podmínek i konkrétních pozic.


Jak se stanoví výběrové standardy pro nábor?

Určit ta pravá kritéria je velmi důležité. Když nabíráte lidi z 27 různých zemí, kteří mají své tradice a kulturní zvyklosti, je nezbytné stanovit kritéria, která budou stejná pro všechny. EPSO zabezpečuje organizaci a logistiku celého procesu, výběr kandidátů provádí konkurzní porota složená z úředníků všech institucí. Testování kandidátů realizuje partnerská firma, my určujeme obsah testů, testy jsou naše, firma poskytuje jen prostor a počítače. Je to efektivní forma spolupráce.

Ty původní testy byly velmi náročné - málo času na hodně práce...

Časový limit, který je stanoven, je součástí testu, uchazeč musí rychle nalézt tu správnou strategii, jak s testem pracovat. Nové testy budou více zaměřeny na testování schopností než znalostí uchazečů, kandidáti si je navíc budou moci vyzkoušet na našem webu. Rád bych, aby šanci na úspěch mělo více lidí, aby testy byly více přístupné. I když náročnost je nezbytná; za pět let rozšiřování EU prošlo EPSO 300 tisíc kandidatur a vybrat z nich pár tisíc nejlepších není žádná legrace.


Jak se pracuje v multinárodním prostředí?

Prostředí v institucích EU je jako anglický koláč. Vysvětlím: jsem Angličan a u nás se peče zvláštní vánoční koláč, do kterého se dává spousta ingrediencí. Koláč je potom velmi dobrý, ale jakmile jedna ze složek chybí, už to není ono. A stejné je to s naší prací. Dohromady jsme velmi bohatí, práce je zajímavá a stimulující, samozřejmě dochází k nedorozumění, ale lidé hovořící několika jazyky se vždy dokáží domluvit. Cíle jsou společné, všichni se snažíme jich dosáhnout a daří se to.


Byla vaše cesta po vysokých školách úspěšná?

Studenti se velmi zajímali o okolnosti práce v EU. Problémem se vždy jeví vzdálenost, do Bruselu je daleko, ale to by nemělo být překážkou: testy lze udělat, nejsou nesplnitelné, a navíc nemusíte pracovat právě v Bruselu nebo Lucembursku, místa jsou i v konkrétní členské zemi, případně na delegacích Evropské komise po celém světě.


Nepřevažuje nad ostatními úředními jazyky angličtina?

Závisí to na místě, kde se nacházíte. Např. justiční instituce hovoří převážně francouzsky. V Komisi vládne angličtina a francouzština, němčina je trochu stranou. Angličtinu přinášejí i lidé z nových členských států. Kandidáti musejí znát rodný jazyk a jeden ze tří tzv. pracovních jazyků (angličtina, francouzština, němčina). Jakmile ale lidé do institucí EU nastoupí, mají možnost se při práci učit další jazyk.


Co dává práce v institucích EU mladým zaměstnancům? Je to pro ně užitečná praxe?

Myslím, že se hodně naučí. Práce je to stabilní, takový mladý člověk je evropský zaměstnanec a navíc se může pohybovat po různých institucích, nesetrvává na jednom místě: nastoupí třeba jako tlumočník, pak přejde na pozici administrátora v politickém sektoru, lze přecházet z jednoho oddělení do druhého, možnosti jsou opravdu široké. Popravdě řečeno, lidé k nám bez předchozí praxe nepřicházejí - výběrové řízení trvá poměrně dlouho a lidé s čerstvým diplomem musejí někam nastoupit, aby přečkali období, kdy se vybírá, což jsou třeba dva roky. Průměrný věk uchazečů je přes 30 let, i když věk není omezením, můžete se ucházet o práci třeba jako šedesátiletí.


V čem bude spočívat ona modernizace výběrového řízení, o níž jste se zmínil v úvodu?

Chceme, aby tento proces byl dynamičtější, aby výběrové řízení netrvalo 15 měsíců, ale nejvýše 5-6. Každoročně se navíc budou konat tři velké cykly konkurzů na pozice administrátorů, asistentů a lingvistů, takže zájemce nebude muset čekat pět let, až bude vyhlášen konkurz na jeho konkrétní pozici. A do třetice, testy se v budoucnu změní, nebudou tolik zaměřeny na znalosti o EU jako dosud, ale především na kompetence, na schopnosti a dovednosti, které potřebujeme.


Má EPSO stanoveny konkrétní kompetence pro konkrétní pozice?

Ano, sbírali jsme informace v členských zemích a navštívili jsme také velké mezinárodní organizace (Světová banka, OSN, federální vláda Kanady), abychom získali přehled o dovednostech a schopnostech, které jsou pro konkrétní pozici ve veřejné správě optimální. Nestačí mít znalosti, ale je třeba umět je použít a pracovat s nimi. Nyní dokončujeme studii, která bude obsahovat specifikaci každé pracovní pozice, a podle toho pak budou koncipovány i výběrové testy. Vybudovali jsme síť expertů, kteří se na této studii podílejí, a příští rok bude tato studie distribuována do všech členských zemí.

Máme rovněž nové webové stránky, kde je hodně informací v jazycích členských zemí, jsou srozumitelnější, než byly předcházející, jasnější, přehlednější.


Mění se s rozvojem EU metody náboru pracovníků?

Určitě, s postupem let a s ohledem na to, že členské státy se budou snažit udržet si kvalitní pracovníky, budeme muset pracovat přímo mezi lidmi v konkrétních státech, vzdělávat je, formovat své budoucí zaměstnance a současně propagovat možnosti práce v EU.

Nábor pracovníků nepodléhá politickému vlivu, naše instituce je nezávislá a politici nemají do výběru zaměstnanců co mluvit.


Jak jste s prací v EU spokojen vy osobně?

Pracuji v EU 16 let, předtím jsem zde působil jako diplomat v rámci stálého britského zastoupení. Současná práce se mi velmi líbí, je super zajímavá a důležitá, vždyť EPSO zajišťuje, že všechny evropské instituce budou dobře plnit své úkoly, na nás záleží, koho vybereme a jak bude kvalitní. Navíc rád potkávám lidi různých národů a kultur, to je velmi obohacující.


David Bearfield (44) pochází z Velké Británie, kde na University of Salford vystudoval moderní jazyky. Po škole pracoval na Ministerstvu dopravy Velké Británie, dále působil jako diplomat Stálého zastoupení Velké Británie při Evropské unii, pracoval v kabinetu místopředsedy Evropské komise Neil Kinnocka a v kabinetu místopředsedy EK Siima Kallase, byl vedoucím úseku Vnitřní komunikace a řízení informací (Internal Communication and Information Management). Od roku 2007 je ředitelem Evropského úřadu pro výběr personálu. Hovoří anglicky, německy, francouzsky a švédsky.