Když se v roce 1969 prošel po Měsíci americký astronaut Neil Armstrong, měl na nohou boty s podrážkami ze syntetického materiálu, jenž byl výrobkem téže společnosti. V roce 2004 dosáhly tržby společnosti poprvé hodnoty 20 miliard amerických dolarů a na trh byly uvedeny další inovativní výrobky jako nová řada čisticích prostředků Scotch-Brite, technologie RFID (vysokofrekvenční identifikace), optické filmy pro LCD displeje nebo elektronické testovací systémy pro kontrolu sterilizace.

Samozřejmě, řeč je o společnosti 3M, jejíž česká "větev" se letos opět v rámci studie Best Employers společnosti Hewitt ocitla mezi nejlepšími zaměstnavateli v zemi. Jednou z věcí, kterou zaměstnanci velmi oceňují, je nepřetržitá možnost vzdělávat se a rozvíjet. Ing. Olga Svědínková, Human Resources Manager, vysvětluje, jak se to dělá a jaký přináší užitek, když firma tuto důležitou složku personální práce nezanedbává: "Vzdělávání a rozvoj lidí je pevnou součástí naší firemní kultury. Naše koncepce stojí na dvou nohách: máme korporátní programy, které poskytuje naše mateřská společnost 3M, což je pro zaměstnance přitažlivé, neboť v jejich rámci mohou vyjet do zahraničí a přivézt si cenné zkušenosti; a potom, abychom zajistili i širší dostupnost vzdělávání, vytvořili jsme řadu vlastních lokálních programů. Naší snahou je investovat do všech lidí, nejenom do klíčových zaměstnanců, neboť je všechny pokládáme za zdroj úspěchu naší firmy.

Třemi hlavními pilíři naší koncepce vzdělávání jsou oblasti sales development, marketing development a leadership development. Zaměstnanci mají u nás zajištěn dlouhodobý koncepční rozvoj."


Jsem nový zaměstnanec. Na co se mám připravit?

V prvním období projdete základním tréninkem, který vás poučí o tom, co divize, do které jste byla přijata, představuje, jaké je její produktové portfolio. Zároveň se vypracuje vstupní integrační plán tak, aby bylo jasné, s čím a jakým způsobem se musí nový zaměstnanec seznámit. Krátce po nástupu většinou vyjedete do zahraničí, kde se na týdenním školení seznámíte s produkty, za které budete poté zodpovědná. Neobejdete se tudíž bez znalosti anglického jazyka, angličtina je využívána denně i v kontaktu s kolegy ze zahraničí či cizinci pracujícími zde, v naší pobočce.

Každý z našich zaměstnanců má zpracovaný individuální rozvojový plán. Součástí tohoto plánu je určení jeho dalšího kariérního postupu i vzdělávací potřeby. Velká část rozvojového procesu se odehrává formou tréninku a školení. Tréninkové programy jsou postaveny na principu coachingu, protože věříme, že forma individuálního i skupinového coachingu je nejvíce efektivní forma vzdělávání. Mezi účastníky tréninku nepřijde někdo chytrý v obleku, kdo říká, jak a co mají dělat, kdo pustí prezentaci s pěti kroky, které je třeba následovat. Ten chytrý člověk v obleku se snaží dosáhnout toho, aby účastníci sami přišli na to, co jim nejlépe funguje, jak mohou nejlépe dosáhnout cíle. Tím se lidé nejlépe učí a zároveň je to velmi baví. Tato školení fungují i jako teambuilding, podporují vzájemnou spolupráci, lidé se poznávají, hovoří o problémech, které jsou společné. Speciálně v této době, kdy se vyžaduje extrémně vysoké nasazení, je to důležité. Školení je příležitost zastavit se, pohovořit a zamyslet se, zdali není něco možné dělat lépe.

Pracuji už nějakou dobu v jedné divizi a láká mě divize jiná. Mohu doufat ve změnu?

Samozřejmě, naše společnost je vlastně sedm společností v jedné, takže když někdo potřebuje změnu, chce se naučit něco jiného, nemusí opustit firmu, jen mu nabídneme jiný segment. Kolegové přecházejí mezi divizemi, které si jsou blízké, a my je v tom podporujeme. Navíc můžeme nabídnout i možnost kariérního postupu v rámci regionálních pozic, jsme v centru Evropy, takže řada regionálních pozic je alokována právě v České republice.

Chtěla bych studovat něco navíc než jen firemní kurzy, MBA, jazyky...

Firma vás samozřejmě podpoří. V případě studia MBA máme vlastní projekt, do kterého jsou zařazováni lidé, kteří mají potenciál rozvoje na manažerské pozice a vykazují dlouhodobě vysoký pracovní výkon a loajalitu k naší společnosti. Momentálně MBA studují tři kolegové a společnost hradí 80 % školného. Když zaměstnanec projeví zájem o vzdělávání, společnost ho podpoří, ovšem musí se jednat o oblast zapadající do rámce potřeb firmy a v souladu s našimi záměry. Zaměstnancům pak poskytujeme studijní volno či příspěvek na školné, a to vše i nyní, kdy vládne krize.


Jak často se budu vzdělávat na firemních školeních?

Snažíme se kurzy rozložit tak, aby maximální časová vzdálenost mezi tréninky nebyla delší než 6 měsíců. Lidé totiž přijdou z tréninku nastartovaní, motivovaní, a když znalosti včas neoprášíte, propadnou se do každodenního stereotypu, do rutiny. Vzdělávání je hnací motor aktivity zaměstnanců.


Jak jste tento vzdělávací systém tvořili?

Jednak jsem se opřela o vlastní zkušenost z předchozích zaměstnání a pak se uplatnil vstřícný a podpůrný postup vedení této společnosti. Vedení naší firmy tvoří lidé, kteří si velmi uvědomují důležitost vzdělávání a podporují coachingový přístup. Bez nich by se to nerozjelo.

Sami manažeři se v rámci leadership tréninku vzdělávají a procházejí stejnou trasu jako jejich podřízení. Výhodou je, že celá společnost hovoří jedním jazykem a žije stejnými principy.

Vzdělávání je kontinuální proces. Potřeby se vyvíjejí společně s prostředím kolem nás, každoročně je vyhodnocujeme a posuzujeme, kam chceme dojít a na co se musíme zaměřit. Současně usilujeme o zpětnou vazbu, sledujeme, jak lidé reagují na jednotlivá školení a jak se vzdělávání projeví na jejich pracovním výkonu. Každoročně u každého zaměstnance posuzujeme, čeho měl dosáhnout a čeho skutečně dosáhl.


Bez podpory vedení by to asi nešlo tak dobře...

Zmíněný lokální program pro všechny zaměstnance je naše specifikum. A funguje to celé díky společným kulturním hodnotám, které uznává management i naši zaměstnanci. Už v počátcích krize jsme si například uvědomili, že nastanou změny, takže jakmile přišly první signály, začali jsme se přizpůsobovat potřebám a očekávanému vývoji více než kdy jindy. Významně se změnila organizační struktura a lidé tu změnu přijali jako něco nezbytného, neboť byli včas o všem informováni. Komunikace zvláště v době změn je velmi důležitá věc, když už si myslíte, že to všichni musí vědět, tak to ještě jednou zopakujte.

Náš management je otevřený, umí naslouchat, není tu povinná hierarchie, kterou je třeba dodržovat, lze přijít i za generálním ředitelem a povědět, co máte na srdci.


Jak se tu pracuje vám?

Já jsem tady čtvrtým rokem, přišla jsem z Aera Vodochody, to bylo zase úplně něco jiného, byla jsem tam personální ředitelkou a moje činnost tam byla poměrně zásadní pro nabírání mých zkušenosti. Tady se mi pracuje velmi dobře, je to výjimečná společnost z hlediska firemní kultury, lidé se navzájem podporují, není tu rivalita ani konkurence, jen příjemné přátelské prostředí, i když se pracuje hodně a s velkým nasazením. n