Získat nebo doplnit si je mohou v rámci studijního programu Master of Public Administration (MPA), jenž je také součástí vzdělávacího plánu vysoké školy s názvem CEVRO Institut. O programu a o důležitosti vzdělání pro manažery a úředníky veřejného sektoru jsme si povídali s prof. JUDr. Dušanem Hendrychem, CSc., odborným garantem programu MPA.


Potřebují úředníci speciální vzdělání?

Ve veřejné správě, zvláště pak v samosprávě, často pracují lidé, jejichž původní profese nemají s veřejnou správou mnoho společného - lékaři, zemědělští inženýři, ekologové, architekti a podobně. Aby mohli tito lidé ve svých funkcích odpovědně rozhodovat, musejí o fungování veřejné správy a o právu získat fundované informace. Ty jim poskytuje čtyřsemestrový kurz MPA zakončený závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Při sestavování programu kurzu jsme vycházeli z potřeb pracovníků veřejné správy, ale také ze zkušeností ze vzdělávání v oboru veřejné správy, jak je praktikováno v některých západních zemích, například ve Francii, Německu či Švýcarsku, a kde má vzdělávání pracovníků veřejné správy dlouhou tradici. Program MPA lze chápat jako jakousi nadstavbu nad klasické vysokoškolské vzdělání. Samotné vysokoškolské vzdělání poskytuje CEVRO Institut ve dvou oblastech: jednu tvoří politologie a mezinárodní vztahy, druhou veřejná správa spolu s právní specializací. V obou oblastech je akreditováno studium bakalářské i magisterské.


Je MPA ve veřejné správě tím, čím je MBA v ekonomice?

Ano, účel je obdobný. Oba programy se od sebe liší cílovou skupinou, které jsou tyto programy určeny. V obou případech je užito slovo administration čili správa, ale v každém z uvedených programů vykládáme tuto správu trochu jinak. Ekonomové kladou důraz na management, který jako řízení má svůj význam i pro oblast veřejné správy. Má však svá specifika, proto i v západních zemích se odlišnost ekonomického pojetí uplatňovaného především v soukromé sféře liší od managementu v oblasti veřejné správy, kde se označuje (právě pro svá specifika) jako New management nebo Public management. Veřejná správa v kontinentální Evropě je podstatně regulována a omezována právem, a to je třeba respektovat, protože řízení veřejné správy nelze izolovat. Bylo by to nesystémové a nemohlo by to fungovat. To neznamená, že vázanost právem nelze uvolnit. K tomu směřují reformy veřejné správy a jejich smysl, metody efektivnosti jsou také předmětem studia v rámci programu MPA. Vždy však budou orgány veřejné správy také rozhodovat o právech a povinnostech občanů. Tato rozhodovací činnost vyžaduje znalost práva.


Představitelé obcí jsou volení zástupci a takovým člověk nebude doživotně... to se mu vyplatí MPA studovat?

Nutno rozlišovat volené funkcionáře a jmenované funkcionáře, kterými jsou např. tajemníci a ostatní jmenovaní úředníci. Pokud ve funkci skončí, mohou se vrátit ke svému oboru, kde jim budou znalosti získané studiem k užitku při styku s orgány veřejné správy, nebo mohou jako jmenovaní úředníci do jiného úřadu apod. Navíc program MPA není určen pouze vedoucím úředníkům, ale například i vedoucím pracovníkům organizací, které poskytují hospodářské služby občanům, neziskových organizací, bezpečnostních složek apod. Kromě toho jakékoliv vysokoškolské vzdělání, a tím spíše praktické vzdělání typu MPA, nelze zužovat pouze na získávání teoretických znalostí a praktických dovedností. Člověk si studiem rozšiřuje své obzory a navazuje kontakty, což je velmi dobře využitelné i v komerčním sektoru.


Kdo MPA studuje a jakou formou výuka probíhá?

Hlásí se většinou úředníci z obecních úřadů, krajů, ale i někteří zastupitelé. Výuka pak probíhá kombinovanou formou pomocí studijních modulů. Posluchači dostávají anotace, využívají interaktivní e-learning. Každý studijní modul je ukončen písemnou prací. Přednášky jsou doplňovány konzultacemi s přednášejícími buď osobně, nebo prostřednictvím počítače. Studenti mají k dispozici počítačovou učebnu a knihovnu. Celé studium je zakončeno obhajobou disertační práce. MPA je program, který mimo základní znalosti z oboru veřejné správy, práva, ekonomie a politologie obsahuje i tzv. měkké dovednosti jako marketink, projektový management, komunikační dovednosti apod.


Čemu se věnují studentské písemné práce?

Zatím probíhají práce k zakončení jednotlivých studijních modulů. Mimo práce o reformách veřejné správy se studenti často zaměřují na problematiku své pracovní oblasti a místa, kde pracují. Konkrétní řešení nějaké situace ze života považujeme za cenné a přínosné pro rozvoj oboru a neustálé zkvalitňování studijního programu.

Studium MBA si žádá lidi s praxí. A co MPA?

Studovat MPA přímo po škole nemá smysl, zkušenosti z praxe jsou nezbytné. Tento program je určen lidem, kteří už ve veřejném sektoru pracují, jen mají jinou kvalifikaci. MPA umožní vysokoškolsky vzdělaným lidem doplnit jejich kvalifikaci pro výkon funkce nebo k tomu, aby mohli zastávat vyšší funkci v oblasti státní správy, samosprávy apod. MPA je určeno primárně pro tajemníky či vedoucí referátů ve větších správních celcích. Žádoucí je toto vzdělání i pro volené funkcionáře, kteří tak získají základní znalosti z oborů, jež pro svou funkci potřebují.


Již jste to naznačil, ale jaká konkrétně je šíře využití takovéhoto typu vzdělání?

To, co učíme v programu MPA, lze skutečně využít i v jiné než úřednické profesi, kupříkladu při práci pro nevládní organizace. Dnešní snaha o úzkou specializaci na vysokých školách je až přehnaná, lidé opravdu úzce specializovaní pak budou jen těžko hledat práci. Přitom specializovat se mohou efektivně až po škole, na které by měli získat jistou univerzálnost vzdělání.


Tato škola je soukromá, jak ji mohou veřejné instituce, většinou neziskové, zaplatit svým zaměstnancům?

Studium zaměstnanců lze začlenit do rozpočtu, takové možnosti tam jsou stejně, jako může obec platit třeba jazykové vzdělání. V programu MPA máme studenty, kterým to instituce platí, ale jsou tu i podnikatelé ze soukromé sféry - učí se, jak fungují úřady. Jsou to lidé, kteří chtějí vědět, jak funguje ta druhá strana, se kterou mají co do činění. A třeba i pomýšlejí na uplatnění ve veřejné správě.


Je nutné mít na výchovu úředníků specializovanou vysokou školu, nelze tuto kvalifikaci získat jinak?

Takovéto školy existují všude ve světě. Potřebujeme úředníky tak kvalifikované, jak jsou kvalifikovaní lidé v jiných oborech, lidi na úrovni, kteří se umějí chovat ke klientům a poskytovat jim kvalifikované informace a pomoc. Dříve, za první republiky, byli funkcionáři veřejné správy především lidé s právním vzděláním, v Německu je tomu tak dodnes, ale u nás právníky zastoupily jiné profese. Navíc volení funkcionáři by měli mít kolem sebe kvalifikované úředníky, vyškolený stabilní aparát schopný řešit nejen klasické správní úkoly, ale i úkoly nové, které překračují rámec administrativní.


Jak je to s kontakty do zahraničí, s možností stáží a výměnou zkušeností?

Akreditace programu MPA je pouze tuzemská, program existuje v rámci celoživotního vzdělávání, které ministerstvo vnitra propaguje v souvislosti s novým zákonem o služebních poměrech, jde o celý konglomerát různých možností, MPA je jednou z nich. Kontakty s jinými zeměmi se rozvíjejí v programech MPA pomalu. Je tu jeden problém: obchodníci a ekonomové umějí cizí řečí, ale úředníci velmi často ne. Jezdí k nám lidé ze zahraničí, ale pro studenty se takové přednášky musejí mnohdy překládat. I právníci umějí jazyky, v obchodním právu se bez takové výbavy neobejdou. I my jazyky - odbornou terminologii - vyučujeme, vždyť veřejná správa existuje i v rámci EU, tam potřebujeme lidi odborně i jazykově fundované. Momentálně projednáváme spolupráci s renomovanou německou vysokou školou se zaměřením na veřejnou správu a s velmi dlouhou tradicí. Na zahraničních školách, kde jsou podobné programy, hraje velkou roli vzájemná komunikace mezi studenty.


Studenti MBA vítají právě tyto užitečné kontakty...

I naši studenti mezi sebou navazují takové vztahy, které jim jsou k užitku nyní při studiu, ale hlavně v praxi vedoucích pracovníků. Zkušenosti zatím potvrzují, že program je založený dobře, další poznatky poskytnou první disertační práce, které naznačí, co a kde zlepšit. Se studenty se nám pedagogům pracuje dobře, jsou to lidé z praxe, ze života, dá se s nimi diskutovat o celé řadě zajímavých věcí.