Zákazníci dnes často kombinují globální cloudové služby se službami místního provozovatele datového centra, říká v rozhovoru Martin Smekal, generální ředitel společnosti SafeDX. Ta staví a provozuje datová centra a poskytuje cloudové služby se zaměřením na region střední a východní Evropy a Asie. Podle Smekala zatím v Česku z pohledu datových center chybí velký globální investor. Jeho příchod by pomohl rozhýbat poptávku po těchto službách i mezi lokálními a regionálními zákazníky.

Datová centra jsou dnes pod tlakem poskytovatelů cloudových služeb typu Azure či AWS. Podle čeho se zákazníci rozhodují, jakou službu využít?

V Česku dnes působí široká škála provozovatelů datových center a poskytovatelů cloudových služeb. Pro ty, kteří nabízejí zejména služby lokálního datového centra, nejsou globální hráči typu Azure a AWS v podstatě konkurencí. Když dochází k porovnávání mezi českým a globálním cloudovým poskytovatelem, u českých si zákazníci nejvíce cení osobního přístupu a flexibility. U technických parametrů může hrát roli například latence neboli zpoždění odezvy při přenosu dat na větší vzdálenost. U českých zákazníků také stále častěji vidíme, že kombinují globální cloudové služby s využitím vybraných služeb místního poskytovatele a provozovatele datového centra.

Kde vidíte největší rozdíl mezi službami datového centra a službami veřejného cloudu z pohledu zákazníků a jejich aplikací?

Základní služby datového centra jsou z pohledu zákazníků typicky vázány na danou lokalitu. Souvisí to s jejich preferencí, kde chtějí mít umístěny technologie, které využívají, a samozřejmé také s potřebou mít pod kontrolou uložení svých dat. My spolupracujeme výhradně se zákazníky z korporátního sektoru a ti zpravidla požadují služby přizpůsobené svým potřebám. U služeb veřejného cloudu je to možné jen omezeně. Pro korporátní zákazníky jsou proto relevantní u specifických oblastí. Nejčastěji jde o podporu činnosti pracovníků, jako jsou zejména různé formy komunikace − e-maily, videokonference a podobně. Dalším příkladem využití služeb veřejného cloudu je oblast vývoje softwaru, především pro nasazení v cloudovém prostředí pro koncové zákazníky.

Jak se liší nezbytná kvalifikace personálu na straně zákazníka pro využití různých typů služeb?

Využívání cloudových služeb mění požadavky na kompetence a kvalifikaci pracovníků. Zákazníci v podstatě v určitém rozsahu outsourcují aktivity provozu IT. Proto dochází ke změně náplně práce jejich pracovníků. Ubývají aktivity související se zajištěním provozu, přibývá potřeba znalostí nových konceptů fungování IT a také rostou nároky na realizaci změn nebo řízení většího množství externích poskytovatelů.

Martin Smekal

Generálním ředitelem společnosti SafeDX, joint venture skupiny KKCG a tchajwanského Foxconnu je od roku 2015. Dříve působil mimo jiné jako generální ředitel společnosti Dataspring či jako partner poradenských firem Deloitte a EY. Vystudoval pražské ČVUT.

Podporujete nějak znalosti a schopnosti personálu zákazníka?

Standardem je zajištění pomoci zákazníkům během migrace. Jsme schopni ve spolupráci s našimi partnery zajistit naplánování i realizaci migračních aktivit. Pro naše zákazníky, ale i další zájemce, organizujeme vzdělávací akce, přednášky a workshopy. Zaměřujeme se především na nové koncepty fungování IT, jako jsou softwarově definované technologie nebo kontejnerové technologie. Snažíme se tak přispět k pochopení nových možností, které tyto koncepty přinášejí, a hlavně k jejich správnému uchopení v prostředí zákazníků.

Jak se vyvíjí trh služeb datových center a o jaké služby je aktuálně největší zájem?

Kromě "klasického" housingu u zákazníků převládá zájem o zajištění výpočetního výkonu a kapacity pro uložení dat. Z našeho pohledu jde o služby Infrastructure as a Service (IaaS) v dedikované podobě neboli služby privátního cloudu. Nejčastější požadovanou platformou je ­VMware v kombinaci s prostředími Microsoftu. U služeb housingu kladou zákazníci velký důraz na kvalitu datového centra, a to jak z pohledu zajištění stabilního bezvýpadkového provozu, tak z hlediska bezpečnosti.

Můžete uvést nějaké technologické novinky v oblasti bezpečnosti a nepřetržitého provozu služeb datacentra?

Datové centrum SafeDX je postaveno ve vysokém standardu na úrovni Tier III. Všechny klíčové komponenty jsou redundantní, což nám umožňuje zajistit bezvýpadkový provoz jak v případě incidentů, tak v případě plánované údržby. Z technologických novinek, které zvažujeme využít, zmíním například sběr a analýzu dat z provozních senzorů napříč datacentrem, což by nám umožnilo ještě více automatizovat řízení provozu datového centra. Jde v podstatě o zavedení konceptů IoT pro podporu řízení provozu našeho centra. Druhou technologickou inovací, kterou se zabýváme, je využití umělé inteligence v rámci bezpečnostního dohledu. Jde o rozšíření funkcionalit analýzy kamerových přenosů s cílem automaticky a v reálném čase detekovat konkrétní situace. Zajímavé je, že o stejné koncepty se zajímají i naši zákazníci. Zde tedy vidíme synergii pro rozšíření našeho produktového portfolia.

Liší se nějak zásadně požadavky českých zákazníků od zákazníků ve světě?

Můžeme porovnat nároky zákazníků ze západní Evropy, z Ruska nebo i z Asie. Jejich požadavky se v podstatě neliší. Důraz je kladen na spolehlivost, bezpečnost, případně některé technické parametry související s požadavky na fungování jimi provozovaných aplikací, typicky například latence a výkon úložiště. Z naší zkušenosti víme, že zahraniční zákazníci hledají důvěryhodného a stabilního partnera. Nám se, vzhledem k tomu, že SafeDX je součástí globální organizace Foxconn Industrial Internet, daří tuto důvěru nastolit.

Jaké parametry služeb datových center zákazníci nejčastěji sledují?

Sledované parametry služeb datových center se liší podle fáze − jiné jsou ve fázi výběru poskytovatele a jiné již u samotných poskytovaných služeb. Při výběru poskytovatele je hlavním kritériem určitě cena. Dále se hodnotí míra splnění požadovaných parametrů. Pro datové centrum jde o splnění parametrů bezpečnosti a již zmíněné úrovně kvality provozu. U těchto parametrů zákazníci někdy vyžadují doložení certifikace. U probíhajících služeb z mé zkušenosti nejvíce hledí na kvalitu podpory a také reakce na požadavky a incidenty. Celkově se vyhodnocuje naplňování nasmlouvaných parametrů služeb.

Jak je pro zákazníky složité v případě nespokojenosti se současným dodavatelem přejít k jinému provozovateli datacentra?

V otázce změny provozovatele datového centra záleží na rozsahu služeb, které od stávajícího poskytovatele daný zákazník odebírá. Když se jedná o izolovanou aplikaci nebo prostředí, nemusí být přechod k jinému poskytovateli vůbec složitý. Mnoho služeb jde migrovat snadno díky existujícím vestavěným funkcionalitám a migrace je možné udělat i automatizovaně. Přemístění k jinému poskytovateli pak může být otázkou týdnů, maximálně měsíců. V případě, že jde o komplexní prostředí, je potřeba změnu více promyslet a naplánovat. Pro některé oblasti, například zálohování, může být potřeba vytvořit řešení na míru. V takových případech může změna poskytovatele trvat i více než rok.

Kromě technických aspektů však může změnu poskytovatele nejvíce ovlivnit i smluvní závazek, který zákazníkovi definuje minimální dobu používání služeb. Pak je pravděpodobné, že zákazník bude řešit změnu k termínu, když tento závazek vyprší.

Máte nějakou speciální nabídku pro aplikace typu internetu věcí, business intelligence, umělé inteligence či virtuální reality?

Ano, poskytujeme služby pro tyto specializované aplikace. Naše nabídka v této oblasti je založena na schopnosti zajistit klientům správnou konfiguraci infrastruktury a relevantní funkcionalitu. Tyto aktivity často realizují začínající inovativní společnosti, které u nás oceňují také vysokou cenovou flexibilitu, kdy platí pouze za zdroje, které skutečně spotřebují − v modelu "pay as you go". Konkrétní úlohy, které u nás klienti realizují, jsou v oblastech umělé inteligence, business intelligence a zpracování dat z IoT s využitím frameworku Hadoop. Máme zprovozněnu i platformu s koncepty High Performance Computingu (HPC), na které se zpracovávají simulační výpočty.

Jaký je mezi vašimi zákazníky o tyto služby zájem?

Tyto služby vyvolávají velký zájem již při konverzaci o možnostech spolupráce. Zákazníci řeší využití těchto platforem pro své rozvojové iniciativy nebo pro zefektivnění činnosti. Výhodou pro nás je, že jsme schopni nabídnout ihned dostupnou infrastrukturu se správnými parametry potřebnými pro fungování těchto specializovaných aplikací.

Hodně se hovoří o softwarově definovaných datacentrech − co si pod touto technologií můžeme z vašeho pohledu představit?

Koncept softwarově definovaných datacenter svým klientům poskytujeme již třetím rokem. Umožňuje vysoce efektivní využití výpočetních zdrojů, automatizaci a flexibilitu při provádění změn. V rámci tohoto konceptu našim klientům zprostředkujeme kapacitu a funkcionalitu klíčových IT komponent (sítě, servery, úložiště) nezávisle na souvisejících hardwarových prostředcích.

Se softwarově definovanými datacentry se pojí i automatizace služeb a aplikací. Jaké možnosti v této oblasti nabízíte?

Všechny tyto parametry jsou součástí našich služeb. Díky tomu, že je vše softwarově definované, klient si v rámci svého uživatelského rozhraní může vše nastavit, naklikat sám, aniž by nutně musel mít podrobnou technickou znalost v oblastech, jako jsou sítě nebo vytváření virtuálních serverů. Koncept jednotných API rozhraní umožňuje automatizaci ovládání a také rozšiřování cloudového prostředí z úrovně aplikací nebo preferované orchestrační platformy. Další výhodou je možnost tvorby šablon, které významně zrychlují a zjednodušují vytváření a rozšiřování cloudového prostředí v rámci softwarově definovaného datacentra.

S jakými technologickými novinkami datová centra v blízké budoucnosti přijdou?

Technologické inovace vidím jednak v oblasti nasazování nových IT technologií umožňujících další zvyšování výpočetního výkonu a výkonu datových úložišť. Očekávám například širší nasazení platforem založených na GPU procesorech a jejich využití korporátními klienty. V oblasti služeb se do portfolia poskytovatelů zařadí zmiňované specializované služby umělé inteligence nebo zpracování velkého objemu dat.

Co je největším limitem dalšího rozvoje datových center a jak jej odstranit?

V Česku zatím do datových center ve větším rozsahu neinvestoval žádný významný světový hráč. V okolních zemích, zejména v Polsku, již investice tohoto typu probíhají. Věřím, že i u nás se podaří přilákat zájem velkých hráčů na poli datových center a cloudových služeb. To by z mého pohledu přineslo skokový nárůst rozvoje kapacit datových center a také zvýšilo poptávku po těchto službách i mezi lokálními a zejména regionálními klienty.

Článek byl publikován v komerční příloze Hospodářských novin ICT revue.