Prioritním tématem se stala energie, jak draze jsou paliva nakupována a ze které země jsou importována. Investice do úspor energie a obnovitelných zdrojů energie již nejsou motivovány jen snahou po zlepšení životního prostředí, ale zejména snahou po snížení nákladů na energie a úsilím o odstranění závislosti dopravy na nežádoucím importu energie z problematických zemí. Jak se orientovat v tomto proměnném prostředí, které technologie jsou reálné a které ještě ne? Ptáme se Romana Kokšala, generálního ředitele společnosti Siemens Mobility, firmy, která se dlouhodobě svými vývojovými aktivitami věnuje bezemisní mobilitě v oblasti vozidel a infrastruktury.

Mezinárodní události a s nimi spojené eskalace cen energií se silně dotýkají i dopravy. Ta dosud žila především trendem snižováním produkce oxidu uhličitého ve snaze zastavit změny klimatu. Neustupuje nyní toto téma do pozadí?

RK: Klimatické změny jsou zásadním problémem celého světa. Avšak změna klimatu přichází pozvolna, proto není vnímána jako ohrožení. Nyní logicky více pociťujeme okamžitě působící závislost dopravy na dovozu fosilních paliv. Téměř nikdo z nás nepředpokládal, že se dožijeme válečného konfliktu. Avšak stalo se, konflikt nastal a geoenergetika se ukázala zásadní slabinou Evropy. Skutečnost, že země EU se na světové spotřebě ropy podílejí 11,2 procenty, avšak na světových zásobách ropy jen 0,1 procenty, tedy 112krát méně, je činí nesvobodnými. Plných 93 procent energie pro dopravu v ČR tvoří importovaná fosilní uhlovodíková paliva. Tato skutečnost je velmi silnou motivací ke snížení energetické náročnosti dopravy a k rychlému odklonu dopravy od používání fosilních paliv.

Rok 2022 nesporně přinesl změnu v lidském myšlení, téma úspor energie a náhrady fosilních zdrojů energie obnovitelnými získalo na vážnosti. Ale je reálné tak zásadní změny v dopravě a energetice uskutečnit?

RK: Ano. Technické prostředky, které povedou k náhradě extenzivně rozvíjené a energeticky vysoce náročné mobility (bytostně závislé na fosilních palivech) moderní bezemisní udržitelnou multimodální mobilitou, již reálně existují. Bezemisní energeticky úsporné dopravní technologie máme a lze je aplikovat. Při náhradě osobní či nákladní silniční dopravy elektrickou železnicí, která je reálným a ověřeným stavem techniky, klesá konečná spotřeba energie zhruba na jednu osminu a import ropných paliv na nulu.

Určující je změna myšlení, změna priorit. Příkladem je výstavba trasy D pražského metra a návazně i velmi potřebných tangenciálních, respektive okružních linek metra, která byla desetiletí odsouvána. Stavba je projekčně připravená, technologicky jasná, ale cesta k zahájení stavby byla velmi dlouhá. Moderní pětivozová elektrická jednotka metra, převážející běžně kolem 400 cestujících, spotřebuje na 1 km jízdy jen necelých 9 kWh elektrické energie, což je ekvivalent 0,9 litru benzinu či nafty na jeden kilometr. To je ve srovnání s přibližně 18 litry pohonných hmot, potřebných pro dopravu 400 osob, na 1 km osobními automobily zhruba 20krát méně energie.

To jsou zásadní úspory energie i emisí oxidu uhličitého, i emisí zdraví škodlivých látek. Ale vyžadují vybudování dopravní infrastruktury.

RK: Dopravní systémy jsou již od pradávna tvořeny dopravními prostředky a dopravní cestou. Změna je pouze v tom, že v současném pojetí už nemá dopravní cesta jen jednu substanci, svoji mechanickou podstatu, ale že k ní přibyly další dvě: infrastrukturní energetické zázemí pro dopravní prostředky a elektronické digitální řízení a zabezpečení dopravního provozu. Strategicky promyšlený a koordinovaný technický a investiční rozvoj dopravní cesty a dopravních prostředků je nutnou podmínkou úspěšnosti. Pozitivním příkladem je zásadní posun vpřed v tématu budování vysokorychlostního železničního systému v ČR.

Tím myslíte stavbu pilotních úseků vysokorychlostních tratí v Česku?

RK: Bezodkladné budování vysokorychlostních tratí, aby mohly už počínaje rokem 2030 postupně plnit část dopravních úloh, a zlepšit tak mobilitu osob i věcí. A to při velmi výrazném snížení spotřeby energie vůči jiným druhům dopravy a zcela bez potřeby fosilních paliv. Soulad zájmu uskutečnit stavbu vysokorychlostních tratí na území ČR mezi centrálními orgány ČR, kraji, sousedními státy i vedením EU je hodnotou, která vytváří příznivé podmínky pro prioritní financování a výstavbu vysokorychlostních železnic v Česku.  

Ale současnou železnici v ČR tvoří tratě konvenčního železničního systému.

RK: Zhruba jedna třetina železniční sítě v ČR jsou hlavní elektrifikované tratě. Na těch je soustředěna převážná část osobní dopravy a téměř veškerá nákladní doprava. Jejich kapacita však nepostačuje přepravní poptávce. Investice na zvýšení jejich kvality, kapacity, bezpečnosti a spolehlivosti jsou připraveny a v prioritním zájmu je, aby byly v co nejkratší době uskutečněny. To se týká jak zvýšení počtu traťových kolejí, tak zvýšení výkonnosti elektrického napájení přechodem na jednotný systém 25 kV i implementace ETCS. Na směrově příznivých úsecích je traťová rychlost zvyšována na 200 km/h. A je třeba více zapojit do plnění přepravních úloh i ostatní železniční tratě.  Počínaje jejich urychlenou elektrifikací investičně levným systémem 25 kV. V obou tématech je vidět shoda ministerstva dopravy, Správy železnic, osobních a nákladních dopravců i objednatelů veřejné dopravy v krajích.

Jenže železnice nejsou jen tratě, podstatná jsou i vozidla.

RK: V odezvě na zkvalitnění přepravní nabídky vzrostly v rozmezí pěti let (2014 až 2019) přepravní výkony osobní dopravy na české železnici o 40 procent. Kontinuálně každoročně zhruba o 8 procent. Po dvou letech ochabnutí v důsledku pandemie covid-19 dochází v roce 2022 opět k oživení přepravní poptávky ze strany cestujících a mnohé vlaky jsou přeplněny a železnice trpí nedostatkem osobních vozů. Čtyřicet a více let staré vozy z původního parku ČSD a podobně staré ojeté vozy dovezené za zahraničí rychle dožívají, což se projevuje jak poklesem jejich spolehlivosti, tak i růstem jejich údržbové náročnosti. Nová vozidla jsou potřeba jak k zajištění odpovídající kvality přepravní nabídky, tak i zvýšení přepravní poptávky. Je špatné, když energeticky úsporná železnice nemůže z kapacitních důvodů vyhovět těm, kteří ji použít chtějí a musí sáhnout po energeticky náročnější automobilové dopravě.  To je téma k řešení v přepravě osob i zboží.

Jak tedy vnímáte a z pohledu výrobce řešíte budoucí rozvoj dopravy?

RK: Obor drážních vozidel řešíme v plné šíři. Od tramvají přes metro, regionální jednotky – trolejové jednopodlažní i velkokapacitní semidvoupodlažní, akumulátorové i vodíkové, netrakční jednotky, vysokorychlostní jednotky až po lokomotivy. Kromě toho se zabýváme elektrickým napájením drah a řízením a zabezpečením dopravy včetně nejvyššího stupně – bezobslužným provozem GoA 4. V pozadí toho jsou tisíce hodin vysoce kvalifikované vývojové práce našich techniků. V Česku máme přes 400 vývojových konstruktérů a na výchově dalších se ve spolupráci se školami podílíme. Příprava progresivních výrobních technologií, náročné zkoušky a schvalovací procesy, to je součást naší denní práce. Je nutné pečlivě sledovat vývoj přepravních potřeb lidské společnosti a s plnou odpovědností připravovat technické naplnění vizí.

V loňském roce jste se stal předsedou nově vytvořeného spolku Zelená železnice. Co Vás vedlo k tomuto rozhodnutí?

RK: Žijeme ve 21. století, ve kterém podnikatelské prostředí již není nesmiřitelným soupeřením firem mezi sebou či podnikatelů a jejich zaměstnanců. Práce musí lidem vytvářet nejen hmotné statky, ale i emoční uspokojení. To, co dělají, jim musí dávat smysl, být správné a nesmí druhé poškozovat. Hospodářská soutěž je právními předpisy nastavena tak, že podnikatelské prostředí rozděluje, na jedné straně je zadavatel zakázky a na druhé uchazeči o zakázku. Uchazeči o zakázku jsou pak vůči sobě postaveni do role soupeřů. Ano, podobně funguje potravinový řetězec v přírodě, ale pouhý algoritmus porazit druhého, získat kořist, najíst se a jít se vyspat, člověka neuspokojuje. Podnikatelské prostředí přirozeně potřebuje vyšší cíle. Vyspělé technologické firmy cítí odpovědnost za vývoj světa, chtějí fungovat v etickém podnikatelském prostředí a se svými zákazníky komunikovat mnohem více než jen o ceně a smluvních podmínkách. V podnikatelské sféře nacházejí velké pochopení myšlenky udržitelného rozvoje, principy odpovědnosti za budoucnost. Proto v našem oboru vznikl spolek Zelená železnice, a proto jsem přijal funkci, která mi byla nabídnuta. 

V Berlíně právě probíhá veletrh Innotrans 2022, což je největší světová výstava kolejové dopravní techniky. Jak jej hodnotíte?

RK: Slovo veletrh navozuje sepjetí s trhem, s obchodem, ale úspěšnost veletrhu kolejové dopravní techniky nelze hodnotit podle objemu uzavřených kontraktů. Jde skutečně o akci světového významu a jejím cílem je informovat široké vrstvy zájemců o kolejovou dopravní techniku. Pracovníky z dopravy, průmyslu, stavebnictví, veřejné správy, výzkumu a školství, studenty, širokou veřejnost, uživatele. Mají možnost setkat se s nejmodernějšími trendy a produkty v tomto oboru. Význam veletrhu je proto především společenský – jde o setkání lidí mnoha odborností a tradiční příležitost k dialogu průmyslu, dopravců a dalších partnerů.

Symbolem dopravní techniky jsou vozidla, nejinak tomu je i na veletrhu v Berlíně. Ta pochopitelně zajímají veřejnost nejvíc. Společnost Siemens Mobility má na veletrhu rozsáhlou expozici vozidel na venkovní ploše.

Na veletrhu je vidět, že se Siemens Mobility zabývá kromě vozidel i elektrickým napájením drah a řízením a zabezpečením dopravního provozu.

RK: Pochopitelně je možné v Berlíně ještě zítra vidět vozidla i související komponenty, železniční zabezpečovací zařízení a pevná trakční zařízení. A určitě vás nepřekvapí, že v době, kdy je digitalizace v popředí zájmu, představila společnost Siemens Mobility svou novinku i v tomto ohledu. Jedná se o otevřenou digitální platformu Siemens Xcelerator a její aplikace v dopravě. Jde o propojení hardwaru, softwaru a digitálních služeb v prostředí internetu věcí. Řídí se zásadami pro interoperabilitu, flexibilitu, otevřenost systému a poskytování řešení jako služby.

Vozidla z produkce Siemens Mobility na veletrhu InnoTrans 2022 v Berlíně

◾ Přes 1500 prodaných lokomotiv Vectron zastupují dva produkty, které jsou symbolem moderní interoperabilní nákladní i osobní železniční dopravy v evropském prostoru:

- vícesystémová elektrická lokomotiva 3 kV/15 kV/25 kV o výkonu 6400 kW pro dopravu expresních vlaků s nejvyšší provozní rychlostí 230 km/h, kterou si v počtu 50 kusů objednaly České dráhy

- duální (dvouzdrojová) lokomotiva trolej/diesel Vectron Dual Mode, která je vhodná pro částečně elektrifikovaná vozební ramena a je schopna zvládnout dopravu vlaku od počátku až do konce cesty hospodárně bez nutnosti výměny lokomotiv (spalovací motor je využíván jen v úsecích bez trakčního vedení).

◾ Pro příměstskou regionální dopravu jsou žádaná velkokapacitní rychlá a pohodlná vozidla. Desiro HC je semidvoupodlažní elektrická trakční jednotka s čelními jednopodlažními trakčními vozy s elektrickou výzbrojí na střeše a s vloženými dvoupodlažními vozy.

◾ Pro regiony, které chtějí provozovat bezemisní dopravu i na vedlejších tratích bez liniové elektrifikace, jsou zajímavá vozidla se zásobníky energie.

Mireo Plus B – dvouzdrojové vozidlo trolej/akumulátor, schopné statického nabíjení trakční akumulátorové baterie z trolejového trakčního vedení za stání v elektrifikované železniční stanici i dynamického nabíjení trakční akumulátorové baterie v průběhu jízdy po elektrifikované železniční trati.

Mireo Plus H – vodíkové palivočlánkové vozidlo (HMU). Ve spolupráci s DB bylo vytvořeno i infrastrukturní energetické zázemí pro provoz vodíkových vozidel.

Budoucnost železnice

Stáhněte si přílohu v PDF

◾ Z oblasti vozidel metra je k vidění elektrická šestivozová jednotka určená pro Vídeň. Pro plně automatizovanou linku U5 je řešena pro provoz bez strojvedoucího, tramvaje jsou zastoupeny vozidlem z produktové platformy Avenio. Tato vozidla jsou koncipována s cílem minimálního opotřebení kol a kolejnic, což je důležité zejména pro historická města s obloukovitými tratěmi. Vystavena je čtyřčlánková tramvaj pro Norimberk. Nekolejovou bezemisní dopravu reprezentuje nákladní automobil využívající k dynamickému nabíjení technologii liniové elektrifikace silniční dopravy eHighway. Jde o systém, který napájí těžká nákladní vozidla elektrickou energií prostřednictvím inteligentního pantografu, automaticky sledujícího dvoustopé trakční vedení.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Siemens Mobility.

Text nevyjadřuje názor redakce.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Budoucnost železnice.

Text nevyjadřuje názor redakce

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist