Jeden z mých konkurentů o mně systematicky a záměrně šíří klamavé údaje u našich společných obchodních dodavatelů. Moji společnost to poškozuje. Jde o nekalou soutěž? Co s tím vlastně můžu dělat? Uspěl bych s případnou žalobou?

T. Vondráček, Nové Město nad Metují

V tomto případě jde určitě o nekalou soutěž, konkrétně pak o takzvané zlehčování. Obchodní zákoník tím rozumí jednání konkurence, která uvede nebo rozšiřuje o poměrech, výrobcích nebo výkonech jiného podnikatele nepravdivé údaje, jež mu mohou přivodit újmu. Jakékoliv šíření nepravdivých údajů, které může vést k tomu, že bude poškozené dobré jméno nebo že následně dojde k ukončení obchodních vztahů či k jiné újmě, lze chápat jako protiprávní.

Dokonce je zakázáno uvedení a rozšiřování pravdivých údajů, pokud jsou způsobilé přivodit újmu. Takové jednání je zakázáno nejen vůči obchodním partnerům, ale i vůči zákazníkům.

V praxi se jev zlehčování konkurence objevuje. Obchodní zákoník však nekalou soutěž v této podobě zakazuje a nabízí poškozeným hned celou řadu obranných prostředků.

V každém případě se lze proti zlehčování bránit žalobou. Ta by měla být doplněna návrhem na vydání předběžného opatření, které by mělo co nejdříve zabránit dalšímu šíření poškozujících informací ze strany konkurence. Žalobce ovšem musí složit vratnou kauci při podání návrhu a zaplatit soudní poplatek dle požadované výše náhrady škody či přiměřeného zadostiučinění.

O předběžném opatření musí totiž soud rozhodnout do sedmi dnů ode dne podání návrhu.

Žaloba proti nekalé soutěži by měla obsahovat požadavek na zdržení se takového jednání a vyřešení nepříjemné situace, například omluvou. Dále se lze domáhat náhrady škody včetně ušlého zisku a přiměřeného zadostiučinění. Vznik škody, její výši a souvislost s nekalým jednáním konkurence je však třeba prokázat, což může být problematické.

Proto se požaduje v těchto případech přiměřené zadostiučinění v penězích, o jehož výši soud rozhodne podle povahy jednání konkurence, jeho následků a zásahu do dobrého jména.

Každopádně před podáním žaloby je vhodné právní posouzení dané situace, tak aby nedošlo ke zbytečným nákladům spojeným s podáním žaloby a případným neúspěchem.

Nicméně praxe ukazuje, že šíření nepravdivých či klamavých údajů konkurencí se dá úspěšně bránit.

Své dotazy zasílejte na adresu firma@economia.cz

Odpovídá: Lukáš Jansa,
Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři