Budování sítě kontaktů paří mezi klíčové aktivity při rozjezdu podnikání a utváří takzvaný společenský kapitál podnikatele. Toho si byl velmi dobře vědom už středověký rod Medicejských, který patřil k nejbohatším rodům tehdejší Florencie a velkou zásluhu na tom měla právě rozsáhlá síť kontaktů.

Finanční či hmotný kapitál lze relativně snadno evidovat a řídit, u kapitálu společenského je to složitější. Zejména proto, že mezilidské vztahy vznikají a zanikají a nelze přímo kvantifikovat jejich hodnotu. Na úspěch firmy však často mají nemalý dopad − díky nim může podnikatel snáze získávat zakázky a nové informace z oboru podnikání.

Síť kontaktů podnikatele bývá tvořena z osobních vazeb, ryze obchodních vztahů a vazeb vyplývajících z daného odvětví. Vychází pak z osobnosti podnikatele a aktivit, kterých se ve svém pracovním a osobním životě účastní. Vhodné je tedy provozování takových zájmových aktivit, díky kterým podnikatel může potkat zajímavé lidi a navázat nová přátelství. Třeba týmové sporty na amatérské úrovni jsou k navazování pozdějších obchodních kontaktů ideální.

Při navazování kontaktů je třeba razit zásadu "já jsem O. K., ty jsi O. K.". Jinými slovy − ty i já máme svoji hodnotu a místo na světě a společně můžeme dokázat skvělé a užitečné věci.

Chybným přístupem je paradigma "já nejsem O. K., ty jsi O. K.", kdy naši protistranu vnímáme jako hodnotnější a lepší, a v důsledku toho se před ní zbytečně ponižujeme. To bývá častá chyba začínajících podnikatelů, kteří sami sebe mohou vnímat mylnou optikou, že protistranu vlastně obtěžují. Takový člověk si pak bojí říct o peníze za poskytnutý produkt či službu.

Ani paradigma "já jsem O. K., ty nejsi O. K." není ideální. Jedná se opět o případ nízkého sebevědomí, které je kompenzováno přílišnou asertivitou, až agresí. Takový přístup může krátkodobě vyvolat dojem vysokého sebevědomí, nicméně dlouhodobě by s takovým člověkem nikdo spolupracovat nechtěl.

Člověk operující podle pesimistického "já nejsem O. K., ty nejsi O. K." zřejmě o žádné navazování vztahů stát nebude.

Z výzkumu podnikatelského chování vyplývá, že udržování společenských vazeb je užitečné hned z několika důvodů. Pokud pomineme potenciál finanční výkonnosti podnikatelů, kteří disponují kvalitními sítěmi kontaktů, má také vliv na fyzické i mentální zdraví jedince. Ze studií vyplývá i to, že čím méně sociálních vazeb jedinci udržují, tím spíše mají v úmyslu s podnikáním skončit. Fungují tedy jako jistý polštář, který podnikatele chrání před stresem z možné finanční ztráty.

Důležité je být v životě aktivní, dívat se na svět z lepší stránky a ostatním lidem předávat spíše dobrou náladu. Doporučuji proto každý večer si na chvíli sednout a uvědomit si, za co můžeme být ve svém životě vděční. Vždy se najde něco, z čeho se můžeme těšit. A s tím, jak poroste síť vašich přátel a známých, začnou přibývat možnosti pro rozvoj vašeho podnikání.