Mosty a vodohospodářské stavby jsou náročnou disciplínou. Společnost SMP CZ se před třiceti lety rozhodla jít vlastní, samostatnou cestou. Ustála proměny legislativy i výkyvy ekonomiky. Koronavirová krize posunula plánovanou oslavu jubilea na podzim a možná s sebou přinese i pokles zakázek. Společnost se ale do budoucna dívá s vrozeným optimismem. "Snažíme se hledat příležitosti a nové cesty," říká v rozhovoru generální ředitel Martin Doksanský.

Letos si připomínáte 30 let na trhu. Jaké byly vaše začátky v roce 1990?

Začátky SMP CZ jsem nezažil. Nastoupil jsem do společnosti až v roce 2002, kdy jsem vyhrál konkurz na generálního ředitele. Ale leccos o historii vím z vyprávění kolegů, kteří firmu zakládali. Začátky se podobaly atmosféře v celé porevoluční společnosti − byly plné entuziasmu, nadšení z volnosti a možností podnikat. Ovšem s postupným střízlivěním. Ne vše dokázala neviditelná ruka trhu řídit a zařídit, všichni jsme naráželi na příležitosti i netušené komplikace. Společnost SMP CZ se jako nový subjekt musela etablovat na trhu, čemuž ne všichni přáli. V počátcích jsme se potýkali například s finanční nedisciplinovaností, s komplikacemi na straně bankovního sektoru, s výkyvy ve výši disponibilních investičních prostředků pro dopravní infrastrukturu. A tak bych mohl pokračovat. Nadšení ale převládalo, a tak se dařilo všechny obtíže překonávat. Získali jsme první zakázky. V začátcích jsme logicky působili především v subdodavatelské roli. Založili jsme několik dceřiných společností a hlavně jsme našli strategického zahraničního partnera − francouzskou firmu GTM. Díky ní jsme se v roce 2001 stali součástí koncernu VINCI.

Co se za tři dekády změnilo, ať už z pohledu technologií, legislativy nebo projektů, které řešíte?

Za třicet let je vše úplně jinak: rychlost přenosu informací, zrychlení postupů výstavby, výrazné zvýšení tlaku na kvalitu prací, úplně jiná technologická kázeň, zásadní změny v přístupu k bezpečnosti práce na stavbách i k ochraně životního prostředí, totální proměna právního rámce, dramatické zvýšení administrativní náročnosti… Změnila se technologie stavění i technické postupy. Ale to je podobné ve všech oborech, to není jen výsadou stavebnictví. Samozřejmě i SMP CZ je dnes úplně jiná než ve svých počátcích. Z jednooborové mostařské firmy jsme dnes skupinou osmi stavebních společností schopných pokrývat většinu segmentů trhu. A v některých specializacích, jako jsou například mosty, bytová výstavba nebo vodohospodářské stavby, patříme mezi nejvýznamnější subjekty na tuzemském trhu.

Specializujete se na mostní stavby. Jaké jsou trendy v oblasti mostních konstrukcí?

Konstrukce mostů se příliš nezměnily. Podmínky zatížitelnosti a uspořádání mostů jsou stále stejné. Inovují se především technologie výstavby, používají se nové materiály, jako například speciální beton UHPC (ultra-high-performance concrete, ultra vysokopevnostní beton), projevuje se snaha snižovat pracnost přímo na stavbách a tím řešit úbytek kvalifikovaných lidí. To má vliv na zvyšování úrovně přípravy staveb, detailnější rozplánování postupů, využívání veškerých druhů betonových a železobetonových prefabrikátů, systémovou předpřípravu bednicích prvků a podobně. Pro nás je jednou z priorit právě prefabrikace. A mimořádnou pozornost v posledních měsících věnujeme hlavně "prefabrikaci" bednění. To znamená, že si ve specializovaném závodě předvyrobíme bednicí díly složitých tvarů, smontujeme je do větších celků a ty převezeme na stavby. Pro výrobu složitých bednicích prvků na naší kmenové základně poblíž Prahy se chystáme pořídit sofistikovaná technologická zařízení s budoucí možností propojení na projektování staveb ve 3D modelech a v BIM.

Jak se změnily nároky na bezpečnost na stavbách?

Podstatně. Je to celoevropský trend. Bezpečnost se stala řídicím pravidlem číslo jedna, minimálně u všech společností koncernu VINCI. Výrazně se proměnilo myšlení lidí na stavbách i v zázemí − v přípravě, v divizích, v centrálách. Všichni technici i dělníci jsou vedeni k tomu, aby se bezpečností neustále zaobírali. Například každé ráno před zahájením směny procházejí technici s dělníky technologické postupy prací, vytipovávají rizika, řeší jejich eliminaci a v případě nebezpečných situací se jednotlivé pracovní postupy musí zastavit, napravit chyby a pak teprve pokračovat. Ne že bychom v tom byli na konci cesty, je stále co zlepšovat, ale změny v přístupu k otázkám bezpečnosti jsou evidentní v celém procesu výstavby.

Když se podíváme na hlavní časové milníky, jimiž vaše firma prošla, rozhodně nestagnujete. Loni jste například s německým partnerem založili novou firmu VIA STRUCTURE. Letos vstupuje do akcionářské struktury další společnost z VINCI Construction, polský WARBUD.

Co si od těchto kroků slibujete?

Nepatříme k těm, kteří by lamentovali nad složitostí doby a komplikacemi trhu. Snažíme se hledat příležitosti a nové cesty. Pro mostaře to bylo po roce 2009 v ČR opravdu nelehké. Světová krize a nepochopitelné kroky tehdejšího ministra dopravy negativně ovlivnily dopravní stavitelství na roky. Abychom se vyhnuli dumpingovým cenám na našem trhu a z toho plynoucím ztrátám nejlepších lidí, hledali jsme pro naše mostařské specialisty příležitosti v zahraničí. V letech 2011 až 2013 jsme to zkoušeli v Polsku a v roce 2016 jsme se dohodli na spolupráci s německými kolegy. Druhá zkušenost je hlubší, lepší a dlouhodobější. I když, jak se nyní potvrzuje, každý trh prochází cyklickými komplikacemi. V Německu nyní probíhá reorganizace jejich obdoby Ředitelství silnic a dálnic a dopravní stavebnictví je tam v útlumu. Ale trh je to obrovský, příležitostí ve výhledu mnoho a lepší časy zase brzy přijdou. Stěžejní je pro nás možnost opírat se v zahraničí o sesterskou společnost ze Skupiny VINCI. Bez toho si neumím podnikání za hranicemi představit. A polský WARBUD přistoupil letos především z důvodu společného zájmu posílit firmu o jejich výrobní kapacity.

Po mostě klenoucím se nad Labem mezi obcemi Valy a Mělice na Přeloučsku první auta přejela letos v červnu.
Po mostě klenoucím se nad Labem mezi obcemi Valy a Mělice na Přeloučsku první auta přejela letos v červnu.
Foto: Zuzana Oplatková

Zmiňoval jste několik dceřiných společností a Skupinu SMP. Jak jste organizovaní?

Krátce po vzniku SMP CZ − tehdy Staveb mostů Praha − založili moji kolegové tři společnosti s jedinečnými specializacemi. SM7 se zaměřovala na předpínání železobetonových konstrukcí, na zavěšené mostní konstrukce a hydraulické zvedání těžkých břemen. Dále vznikla společnost Transportbeton Mosty a na Slovensku Stavby mostov Slovakia − SMS. Náš podíl v Transportbetonu byl v roce 2002 prodán. U společnosti SM7 jsme se v roce 2011 rozhodli nahradit německou technologii předpínání francouzskou licencí Freyssinet a přejmenovali SM7 na FREYSSINET CS. V roce 2012 jsme koupili firmu specializovanou na technologické dodávky úpraven pitné vody a čistíren odpadních vod − firmu ARKO TECHNOLOGY. V následujících letech jsme s českou a německou Eurovií založili společnosti PREFA PRO zaměřenou na výrobu dopravních prefabrikátů a OK Třebestovice vyrábějící ocelové konstrukce v Česku a VIA STRUCTURE v Německu. A v roce 2015 rozhodl náš akcionář VINCI Construction o připojení společnosti PRŮMSTAV do naší Skupiny SMP. PRŮMSTAV se specializuje na pozemní stavby, zvláště na bytovou výstavbu. Dnes je všech osm firem formálně zaštítěno hlavní společností SMP CZ. Celkový počet zaměstnanců skupiny je téměř tisíc a roční nekonsolidovaný obrat přesahuje pět miliard korun − zhruba polovina z toho připadá na SMP CZ a druhá polovina na ostatní společnosti skupiny.

Dotkl jste se minulé krize. Nyní se celá společnost vzpamatovává z krize koronavirové. Jak bylo zasaženo stavebnictví?

Stavebnictví nebylo v první fázi zasaženo tolik jako jiné obory. Ale náš obor je oblast podnikání s dlouhodobějšími cykly, takže se vážně obávám toho, že nás vše postihne v příštích měsících. Už nyní nás potkává to, že investoři odkládají plánované zakázky nebo ruší již soutěžené stavby. A tak se bojím, že na nás těžké časy dolehnou v následujícím období, kdy bude nedostatek poptávky na trhu. A i když vláda verbálně vyjádřila dobrou vůli podpořit investiční politiku, je otázka, jak velká ta podpora bude ve střednědobém horizontu a jak k tomu budou přistupovat státní a regionální nebo municipální investoři.

Ekonomické obtíže všech oborů budou velké, příjmy všech veřejných rozpočtů limitované a hledat v nich zdroje pro kapitoly investic bude těžké. Mé obavy mimo jiné podporuje i schválený obrovský schodek státního rozpočtu v roce 2020 a signalizované zásahy státu do přerozdělování daňových výnosů.

Zastavme se na chvíli u vašich realizací. Loni jste za rekonstrukci železničního mostu Hracholusky získali evropskou cenu v Bruselu. Čím je projekt výjimečný?

V tomto projektu se měnila stará třípolová příhradová nosná ocelová konstrukce železničního mostu za novou. Stáli jsme před obtížnou výzvou, jak komplikovanou výměnu nad hlubokým údolím hracholuské přehrady provést co nejsnáze. K mostu totiž neměla přístup těžká mechanizace, navíc bylo vše ztíženo mimořádně nízkou hladinou vody v přehradě. Nakonec jsme zvolili postup, který byl v České republice a pravděpodobně i v Evropě naprostým unikátem. Na předpolí mostu jsme vybudovali dočasnou výrobnu nové příhradové ocelové konstrukce, tu jsme pak pro každé pole zvlášť příčně posunuli na železniční trať, která vedla po mostě. Po ní jsme most podélně zavezli k měněnému poli, tam starou a novou konstrukci pevně spojili pomocí tyčí a svarů. Následně jsme přimontovali pomocné konstrukce a otáčecí kola na obou koncích polí. Pak jsme synchronně pomalu otáčeli obě spojené konstrukce o 180 stupňů, čímž se nová konstrukce mostu dostala do konečné polohy. Původní stará konstrukce byla následně odpojena, vyvezena po koleji na předpolí mimo most a tam sešrotována. Tento postup se opakoval třikrát − pro každé pole zvlášť. Úžasná technologická novinka a odvaha, když vezmete v úvahu, že váha spojeného starého a nového pole byla tisíc tun.

Nedávno jste dokončili přestavbu mostu přes Labe mezi obcemi Valy nad Labem a Mělice. Jak se projekt povedl?

Povedl se nám skvěle! A vizuálně je to krásná stavba! Opět jsme se potýkali s obtížným přístupem k mostu, krátkým časem realizace, spoustou omezujících podmínek a tak dále. Přesto jsme celý nový ocelový obloukový most o délce 200 metrů vybudovali za pouhých deset měsíců. I na této stavbě jsme použili několik inovací. Po dlouhé době jsme aplikovali pro založení mostu dopravní stavby v ČR beraněné prefabrikované piloty − díky tomu jsme zkrátili termín realizace o měsíc. Také jsme pro vysouvání nosné konstrukce přes Labe použili pro založení bárek pontony s beranidlem na bagru − ten zaberanil ocelové profily HEB do dna řeky a ty byly přímo využity pro spojení s nosnou konstrukcí bárek a pilířů. Stejně byly i vytaženy. Tím jsme opět docílili zrychlení, navíc to byl i šetrný přístup vůči životnímu prostředí. Nakonec jsme pro ztracené bednění nosné konstrukce použili prefabrikované desky z UHPC betonu, které jsou díky vysokopevnostnímu betonu pouze sedm centimetrů vysoké, a tudíž i velmi lehké a snadno manipulovatelné. Pro efektivní operativní řízení bylo určitě velmi důležité, že veškeré dodávky ocelových konstrukcí a prefabrikátů byly výlučně od našich dceřiných společností.

Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod na pražském Císařském ostrově je v provozu od roku 2019.
Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod na pražském Císařském ostrově je v provozu od roku 2019.
Foto: archiv SMP CZ

Voda je nyní velkým tématem. Na jakých dalších vodohospodářských stavbách pracujete?

Vodohospodářské stavby jsou dnes společně s mosty naší nejvýraznější specializací. Poté, co jsme zakoupili technologickou firmu ARKO TECHNOLOGY, jsme dnes možná jedinou stavební skupinou v České republice, která je schopna dodat ucelené komplexní technologické vodohospodářské celky čistíren odpadních vod a úpraven pitné vody výlučně vlastními kapacitami. Kromě toho realizujeme i mnoho projektů na takzvané "velké vodě", což jsou stavby na řekách pro Povodí Labe, Vltavy a Ohře. Loni jsme dokončili v historii patrně největší vodohospodářský projekt v České republice, novou vodní linku pražské čistírny odpadních vod. Aktuálně je pro nás největší vodohospodářskou stavbou rekonstrukce úpravny pitné vody Želivka, nejdůležitějšího zdroje pitné vody hlavního města Prahy. A nejvýznamnější stavbou na vodních tocích je nyní asi rekonstrukce přelivů Nechranické přehrady a výměna jejích hradicích segmentů.

Jak ve vaší společnosti rezonují inovace?

Snažíme se neustále nasávat, vymýšlet a aplikovat novinky. Inovacím jsme velmi otevřeni. Každý rok vyhlašujeme soutěž Cena za inovaci Skupiny SMP. Ročník 2019 byl před několika týdny slavnostně ukončen. Přihlásilo se 54 soutěžních projektů, včetně dvou vysokých škol − ČVUT Praha a VUT Brno. Ze sta soutěžících se zapojilo jedenáct studentů. Všechny vítězné projekty, kterých bylo v různých oborových kategoriích téměř dvacet, jsou publikovány a zpřístupněny všem pracovníkům skupiny a snažíme se je uplatnit v každodenním životě.

Jak vnímáte digitalizaci stavebnictví, konkrétně metodu BIM?

Digitalizaci bereme velmi vážně. Za poslední rok jsme významně pokročili v systematickém třídění a ukládání všech důležitých dokumentů souvisejících se stavbami. Stále častěji požíváme aplikace pro interní komunikaci, jako jsou Teams, Yammer, Workplace apod. To nám mimo jiné pomohlo v období koronavirových opatření. Provoz společnosti proto nebyl prakticky nikterak narušen. Proces digitalizace a přechodu na projektování ve 3D modelech a následně BIM s tím úzce souvisí. Není to snadné. Nicméně je to pokrok, který musíme akceptovat, vstřebat a následovat ho. Koneckonců, aktuální koncepce vlády zakotvila rok 2022 jako povinný pro zadávání všech nadlimitních veřejných zakázek s použitím metody BIM.

Alfou a omegou každé firmy jsou lidé. Kolik pracovníků máte?

Společnosti Skupiny SMP zaměstnávají téměř tisícovku zaměstnanců. Pokud bychom se bavili jen o SMP CZ, tak v ní z tohoto počtu aktuálně působí 543 našich kolegů a kolegyň.

Trápí vás, stejně jako jiné firmy v oboru, nedostatek lidí?

Letos se, stejně jako loni, potýkáme s nedostatkem zaměstnanců, který se snažíme pokrývat především pracovníky z Ukrajiny. Ani v této oblasti nepociťujeme vstřícnost státní správy, stále je to proces, který je zatížen vysokou byrokratickou zátěží. Rozumím obavám společnosti z nekontrolované migrace cizích státních příslušníků. Ale migrace nemusí mít nutně jen negativní stránky. Počet aktivně pracujících lidí v Česku, podobně jako jinde, se v důsledku stárnutí populace v západní Evropě stále snižuje. Dáme-li lidem z Východu šanci na normální slušný život, zvýší se potenciál jejich asimilace. A tito lidé jsou nám přece jen kulturně i sociálně bližší než lidé z ostatních částí světa. Ať se nám to líbí, nebo ne, česká ekonomika tuto pracovní sílu nutně potřebuje.

Potýkáte se s fluktuací zaměstnanců?

Snažíme se vyhýbat slovu fluktuace. Netrápí nás odchody zaměstnanců přijatých na časově omezený projekt, který skončil a s ním skončila i potřeba jejich dalšího zaměstnávání. Netrápí nás ani odchody zaměstnanců, kteří z našeho pohledu nezapadli do kolektivu, nebyli ochotni přijmout základní hodnoty společnosti a její kulturu. Ale litujeme ztráty každého dobrého zaměstnance. Proto sledujeme náš interní "index nežádoucích odchodů", tzn. odchodů zaměstnanců, u kterých jsme si ukončení pracovního poměru nepřáli a neplánovali jej. Vše řešíme propracovanou metodou integrace nových pracovníků a pravidelnými rozhovory, z nichž čerpáme mnoho cenných informací, jako jsou představy o kariérním růstu, slabé a silné stránky a podobně.

Jaké projekty, výzvy nebo cíle jste si pro následující období vytyčili?

K našemu výročí jsme vydali poměrně rozsáhlou knihu o naší historii, našich hlavních oborech a o zajímavých projektech. Na posledních dvou stranách pak uvádíme "Třikrát tři výzvy do budoucna". Chceme upevňovat své výjimečné postavení mezi mostaři a realizátory vodohospodářských staveb. Ještě více se chceme prosazovat v energetických stavbách a stavbách v podzemí. Daleko více chceme využívat všech možností spolupráce s firmami ze Skupiny VINCI v našem regionu, a to hlavně v jaderné energetice, chytrých stavebních řešeních, smart cities, v dodávkách pro nadnárodní migrující klienty, k nimž má přístup některá ze sesterských společností VINCI. V neposlední řadě chceme maximálně využívat všech dosažitelných synergií v rámci naší Skupiny SMP.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist