V letošním ročníku ankety Zákon roku, kterou již 13. rokem pořádá advokátní kancelář Deloitte Legal, byla jako jeden z pěti předpisů nominována rovněž novela notářského řádu. Týká se digitalizace notářské činnosti. Novela zavádí do českého práva evropskou směrnici, která uložila členským státům povinnost umožnit založení kapitálových obchodních společností online. Obsahuje ale i řadu dalších vylepšení, která mají přiblížit notářskou činnost občanům a usnadnit jim komunikaci s notářem.

Velkou novinkou je možnost sepsat vybrané notářské zápisy bez osobní přítomnosti u notáře. Tímto způsobem lze založit obchodní společnost a na dálku lidé zařídí i další úkony potřebné při fungování společností, například konání valné hromady. Spojit se s notářem na dálku mohou zájemci prostřednictvím webu Notářské komory ČR. Uživatelé se do systému přihlásí prostřednictvím bankovní identity nebo identity občana.

V současné době je sice pro využití této služby třeba vlastnit elektronický podpis, tento požadavek by měl ale do budoucna odpadnout a elektronický podpis by mohl notář uživateli zřídit při samotné telekonferenci. Rovněž platba notářských poplatků probíhá online přes platební bránu.

Virtuální schůzku je možné si domluvit předem s konkrétním notářem. Pokud však uživatel nevyžaduje nikoho konkrétního, může specifikovat své požadavky – například region, jazyková vybavenost notáře – a systém se automaticky spojí s několika notáři, kteří jsou aktuálně přihlášeni a splňují zadaná kritéria k vyřízení požadavku.

Další novinkou, kterou novela přináší, je zavedení evidence všech podpisů, které byly v Česku notářsky ověřeny, a sbírky notářských zápisů, jež byly sepsány. Do těchto evidencí může každý nahlížet, aby si ověřil, zda byl určitý notářský zápis skutečně sepsán, nebo podpis ověřen. Je tak posílena ochrana proti možným podvodným jednáním včetně krádeží celých podniků, k nimž v minulosti docházelo.

Díky novele notáři nyní rovněž mohou ověřit pravost elektronického podpisu. Notářská komora pak získala právo vydávat k dokumentům, které byly vyhotoveny nebo ověřeny notářem, takzvané apostily, tedy vyšší ověřování veřejných listin pro použití v zahraničí. Před novelou mělo tuto pravomoc pouze ministerstvo spravedlnosti. Občané tak již nemusí o apostily žádat osobně v Praze nebo korespondenčně s dlouhými lhůtami pro vyřízení žádosti, ale mohou je získat i na dalších šesti regionálních notářských komorách.

Digitalizaci notářské činnosti nominační rada vybrala mezi pětici kandidátů na Zákon roku i z toho důvodu, že na rozdíl od jiných předpisů byly změny týkající se elektronizace zavedeny do praxe brzy po přijetí zákona. Lze očekávat, že novela notářského řádu bude přínosem zejména pro společnosti s českými vlastníky. Použití digitálních nástrojů pro zahraniční podnikatele však bude s ohledem na přísné požadavky ověření identity značně omezené. Společnosti se zahraničními společníky tak nadále budou odkázáni na osobní setkání s notářem.

Avšak snahy o zjednodušení zakládání firem novelou nominovanou na Zákon roku ještě nekončí. V legislativním procesu je návrh dalšího zákona, který zakládání obchodních společností ještě více usnadní. V budoucnu by tak měl být vypuštěn požadavek získat živnostenské oprávnění před zápisem společnosti do obchodního rejstříku.